امکان وجود زندگی در سیاره زهره( ونوس) قبل از کره زمین : تی پی بین

مقالههای دیگر بر ابعادی مثل آبهای زیر سطح، تعداد دهانههای برخوردی و ویژگیهای جوی متمرکز شدهاند. ذرات کوچک با نیروی جاذبه به یکدیگر نزدیک و به ذرات بزرگتر تبدیل شدند.بادهای خورشیدی عناصر سبکتر مثل هیدروژن و هلیوم را دور کردند و مواد سنگی و سنگین در نزدیکی خورشید دنیاهای سنگی کوچکتری مثل زمین را ساختند. گالیله در ابتدا این قمر را ژوپیتر ۱ نامگذاری کرد؛ اما در اواسط سدهی نوزدهم میلادی، نام آن به آیو تغییر کرد. با افزایش تعداد اجرام کشفشده در اواسط سدهی نوزدهم میلادی، نام این قمر بر اساس اساطیر یونانی به گانیمد تغییر پیدا کرد.ویژگیهای گانیمد: گانیمد دارای هستهای آهنی، گوشتهای سنگی و پوستهای با ضخامت زیاد است که بیشترین بخش آن را یخ تشکیل میدهد.

این گاز در مگنتوسفر (مغناطیسکره) مشتری یونیزه شده و یونهای سولفور و اکسیژن آزاد میشوند.این یونها همراه با یون هیدروژن جو مشتری یک صفحهی پلاسمایی را در بدنهی استوایی این سیاره شکل میدهند پلاسمای موجود در این صفحه همراه با این سیاره به چرخش درمیآید و منجر به تغییر شکل میدان مغناطیسی دوقطبی به یک دیسک مغناطیسی میشود. اما خوشبختانه در سالهای اخیر، به لطف مشاهدات بهبود یافته و مأموریت کاوشگر نیوهورایزنز، در نهایت، تصاویر واضحی از شکل ظاهری پلوتون در اختیار دانشمندان قرار گرفته است. نام این قمر در ابتدا ژوپیتر IV بود؛ اما در سدهی نوزدهم کالیستو نامیده شد.

کشف این سیاره در بین سالهای ۱۷۹۰ تا ۱۸۴۰ بر اثر اختلالاتی که در مدار اورانوس مشاهده شد، انجام گردید. ۱٫۷۷ روز زمینی طول میکشد تا آیو مدار مشتری را کامل کند. این شامل چهار سیاره زمینی است: عطارد ، زهره ، زمین و مریخ ، سپس کمربند سیارک می آید و به دنبال آن چهار سیاره عظیم: مشتری ، زحل ، اورانوس و نپتون. آنها سطح جامدی ندارند و از گازها تشکیل می شوند ، عمدتا هلیوم و هیدروژن (بنابراین به آنها غول های گازی نیز گفته می شود). اتمسفر مشتری مانند خورشید عمدتاً از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است.

گانیمد مانند کالیستو و آیو با سن ۴٫۵ میلیارد سال، همسن مشتری است. برگزاری روز نجوم مانند بسیاری دیگر از کارهای غیر انتفاعی نيازمند صرف هزینه و استفاده از امکاناتی است که تهیه آنها برای گروههای آماتوری اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار است. حلقههای مشتری بسیار کمرنگ و ظریف هستند.بخش هاله: داخلیترین بخش حلقههای مشتری که از غبار تشکیل شده است و فضای اطراف سیاره را احاطه کرده است. دانشمندان در سال ۲۰۱۵ با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل به بررسی شفقهای گانیمد و تغییرات آنها بین میدانهای مغناطیسی مشتری و گانیمد پرداختند.

اروپا ملکهی کرت بود و برای زئوس چندین فرزند به دنیا آورد.یکی از ویژگیهای برجستهی اروپا قابلیت انعکاس بالا به دلیل وجود پوستهی یخی است. کشف گالیله اولین کشف قمری در آن زمان بود. وسعت این نقطه بزرگ قرمز تقریباً دو برابر زمین بوده و در خلاف جهت عقربههای ساعت حول مرکز خود با سرعت حدود ۴۳۰ تا ۶۸۰ کیلومتر در ساعت میچرخد. سه روز و نیم زمینی طول میکشد تا اروپا مدار مشتری را کامل کند. میانگین فاصلهی بین مشتری و خورشید ۷۷۸ میلیون کیلومتر (تقریبا ۵.۲ برابر بیشتر از فاصلهی بین زمین و خورشید است) و هر ۱۱٫۸۶ سال زمینی به دور خورشید میچرخد.

هر هشت مدار دارای مدارهای تقریبا دایره ای هستند که نزدیک به صفحه مدار زمین قرار دارند که به آن دایره البروج گفته می شود. پس از 71 روز دیگر، زهره به سمتی از خورشید که زمین نیز در آنجا قرار می گیرد، نزدیک می شود و تنها هلال باریکی از آن قابل رویت خواهد بود. روباهی بود شبیه صدهزار روباه دیگر. چهار قمر دیگر کوچکتر هستند و در فاصلهی کمتری از سیارهی مشتری قرار دارند؛ این قمرها منابعی برای تشکیل حلقههای مشتری هستند. سیارات همچنین درجات مختلفی از انحراف محوری دارند؛ یعنی نسبت به صفحه مرجع استوای ستاره خود، زاویه دارند.

Journey to the Savage Planet یک بازی ایندی کوچک و مستقل نیست که منتقدین با آن راه بیایند و به خلاقیتش نمره بالا بدهند و برخی ضعف هایش را ببخشند، بلکه یک بازی تقریبا بزرگ است که حتی از برخی جنبه ها به عنوان بازی اول یک سازنده، جاه طلبانه هم هست. سیاره ها را نیروی جاذبه خورشیدی در مدارهایشان نگاه می دارد. میانگین چگالی آن ۱۳۲۶ گرم بر سانتیمتر مکعب است و از این نظر دومین رتبه را در میان غولهای گازی دارد. از آنجا که بادهای خورشیدی تأثیر کمتری روی عناصر سبکتر داشتندُ این عناصر برای تشکیل غولهای گازی به یکدیگر پیوستند.بر اساس مدل تجمع هسته (core accretion) در ابتدا هستههای سنگی سیارهها شکل گرفتند، سپس عناصر سبکتر، گوشته و پوستهی سیارهها را تشکیل دادند.

به این دلیل که مشتری یک بدنهی صلب و یکپارچه نیست، جو بالایی آن چرخش متفاوتی دارد. این قمرها احتمالا از مدارهای خورشیدی در دام جاذبهی مشتری گرفتار شدهاند. گانیمد احتمالا دارای اقیانوس آب شور در زیر سطح یخی خود است؛ در نتیجه به یکی از کاندیدهای قوی برای اکتشافات حیات تبدیل میشود. این قمر حتی از عطارد و پلوتو بزرگتر و اندکی کوچکتر از مریخ است؛ در نتیجه اگر در مدار خورشید بود، بهراحتی در ردهی سیارهها قرار میگرفت. وی با بیان اینکه سیاره عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید و نپتون نیز دورترین سیاره به خورشید است، گفت: این دو سیاره با وجود فاصله بسیار زیادی که از یکدیگر دارند، در این زمان از دید زمینیان در یک راستا دیده میشوند.

اولی شامل سیارات نوع زمین است: خود زمین، زهره، عطارد. جو زمین برای تنفس و زندگی تعادل کاملی دارد و ۷۸ درصد از نیتروژن، ۲۱ درصد از اکسیژن و ۱ درصد از سایر گازها ساخته شدهاست. سایر قمرهای مشتری نامنظم هستند و مدار آنها در فاصلهی دورتری از مشتری قرار دارد. منشأ نماد ستارهشناسی مشتری (تصویر ذیل) مشخص نیست؛ اما بسیاری آن را نماد رعد و برق میدانند و بر اساس گزارشهای جدید این نماد بر اساس خط هیروگلیف مصری به معنی عقاب است.سیاره مشتری چگونه تشکیل شد؟ سرعت شکلگیری این سیارهها بر اساس این نظریه سریعتر از نظریهی تجمع هسته است و حتی گاهی به چند هزار سال هم میرسد.

اگرچه این استعداد و توانائی معنوی و فیلسوفی متولدین بهمن ماه میتواند گاهی خطرناک باشد و آنها را بهسمت برج عاج و عالم رؤیا سوق دهد، تا جائی که اندیشههای انتزاعی را در سربپرورانند و گیج و سر در گم شوند و ارتباطشان با زندگی قطع شود. نسبت دادن این قطعه سنگ به سر دوتالدو ترامپ مصداق واضحی از پدیده روانشناختی پاریدولیا (Pareidolia) است. یونانیان باستان این سیاره را فایتون به معنی درخشنده یا ستارهی مشتعل میشناختند. اشکالی ندارد اگر بزرگ باشد اما بهتر است پر زرق و برق نباشد یا بسیار گران قیمت به نظر نیاید. این فاصله به جزماه کمترین فاصله ی یک جرم بزرگ دیگر با زمین است ، در سال 1761 رویداد نادری موسوم به عبور خورشید رخ داد و آن عبور زهره از برابر صفحه ی کامل خورشید بود .

اگر جرم کل سیارههای منظومهی شمسی را با هم جمع کنیم، جرم مشتری بیش از دوبرابر آن خواهد بود. بیش از ۹۹٫۸ درصد جرم این منظومه را شامل میشود. از میان قمرهای گالیله، آیو از لحاظ جرم و حجم در رتبهی پایینتری نسبت به گانیمد و کالیستو و در رتبهی بالاتری نسبت به اروپا قرار میگیرد. قهرمان در حکایت نخستین با استنکاف زن روبه رو میشود و در نهایت قهرمان به دستور او در یک بیخویشتنی از آن مکان به خارج فرستاده میشود.

این قمر در فاصلهی یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار کیلومتری از مشتری قرار دارد. دمای ترموسفر در ارتفاع ۱۰۰۰ کیلومتری به ۷۲۶ درجهی سانتیگراد هم میرسد. مسافت 2,870,972,170 کیلومتری از خورشید را طی می کند. زحل کارها را آسان نمی کند. مدلهای جدید ونوس، سکنه داشتن ونوس را در زمانهای دور ثابت نمی کند، اما آنها نشان می دهد که می توانسته قابلیت سکنی و زندگی را داشته باشد. بر اساس پژوهشی دیگر، اجرام کوچک در اندازهی سنگریزه برای تشکیل سیارههای بزرگ با سرعتی ۱۰۰۰ برابر بیشتر از مدلهای قبلی به یکدیگر پیوستند.

دیدگاهتان را بنویسید