عزت نفس چیست و چطور تقویت میشود؟

ساختار یک منظومهی سیارهای، حاصل مجموعهای از معیارهای پیچیده مثل اندازهی ستاره، اندازهی سیارهها، نوع سیارهها (برای مثال سیارههای سنگی یا غولهای گازی)، تعداد قمرهای هر سیاره، موقعیت سیارکها و دنبالهدارهای بزرگ (مثل سیارکهای کمربند سیارکی بین مشتری و مریخ یا کمربند کویپر در آن سوی نپتون)، مسیر مدار سیارهها و مقدار مواد باقی مانده از شکلگیری خورشید برای ایجاد سیارهها است. در منظومه شمسی مهندسیشده میتوان فرض کرد که هیچ محدودیتی از نظر مواد اولیه برای ساخت سیارهها وجود ندارد و میتوان سیارهها را به صورت مصنوعی ساخت و در موقعیت دلخواه قرار داد.

همچنین میتوان قمرها، سیارکها، دنبالهدارها و دیگر موانعی را که صرفاً پیچیدگی را افزایش میدهند، حذف کرد. قانون سوم کپلر را هم میتوان به اینگونه بیان کرد: هرگاه فاصله متوسط هر سیاره تا خورشید به توان سه و زمان کامل شدن یک دور سیاره به توان دو رسانده و نسبت اعداد حاصل تشکیل شود. آن مرد مقداری گندمی را طلب کرد معادل با گندمهایی که در خانه های شطرنج قرار داده شده باشد، بدان صورت که در خانه اول یک دانه گندم باشد و در خانه دوم دو دانه و در خانه سوم چهار داه و بدین ترتیب در هر خانه شماره گندمها دوبرابر دانه های شماره قبلی باشد تا ۶۴ خانه شطرنج تمام شود.

بااینحال با ترفند هوشمندانهی دیگری مثل تغییر جهت حرکت سیارهها به دور خورشید، میتوان مدارهای سیارهای بیشتری را ایجاد کرد. بااینحال اگر در جهت مخالف حرکت کنند در زمان کوتاهتری با یکدیگر ملاقات میکنند در نتیجه بدون برخورد یا انحراف میتوانند به یکدیگر نزدیکتر شوند. اگر دو سیاره در یک جهت به دور خورشید بچرخند، زمان طولانیتری طول میکشد تا با یکدیگر ملاقات کنند و تسلط گرانشی داشته باشند. بااینحال در منظومه شمسی مهندسیشده، سیارههایی وجود دارند که میتوانند در جهتهای مخالف به دور خورشید بچرخند. در منظومهای مهندسیشده، حداکثر تعداد سیارهها بر اساس تعداد مدارهای سیارهای اطراف خورشید تعریف میشود تا وقتی که پایداری خود را حفظ کنند.

بر اساس ستاره شناسی فنگ شویی شما می توانید ستارگان مثبت و منفی را پیدا نمایید و این ستارگان را نسبت به مربع لوشو و خانه های مربوطه کشف نمایید و با راهکارهای ستاره شناسی فنگ شویی سالی انرژی ها را برای خود فعال نمایید. فعالیتهای فرهنگی میتواند اصل وجودی شما را به اطرافیان بشناساند، ضمن آنکه خودتان را نیز خوشحال میکند. سرانجام با گذشت چند قرن نظریه خورشید مرکزی نیز به طور رسمی مورد پذیرش عموم مردم و بسیاری از دانشمندان قرار گرفت.

در نتیجه اگر مدار پسرویی را در منظومهی مهندسیشده ایجاد کنیم، میتوانیم فضای مورد نیاز بین هر مدار را به حداقل برسانیم و سیارههای بیشتری را در فضایی فشردهتر قرار دهیم. در نتیجه اگر دو سیاره در جهتهای مخالف در مدار خورشید قرار داشتند، نیروهای گرانشی بین آنها تا اندازهای ضعیف میشود و حداقل فاصلهی امن بین مدارهایشان کاهش مییابد. منظومه شمسی شامل هشت سیاره است: عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون که تمام آنها به دلیل کشش گرانشی در مدار خورشید قرار دارند؛ اما حداکثر چه تعداد سیاره میتوانند در مدار اطراف خورشید قرار بگیرند؟ اما این ایده تا اندازهای خیالی است، زیرا مدارهای پس رو یا وارونه به دلیل روند خاص شکلگیری سیارهها در طبیعت وجود ندارند.

اختلاف نیمقطر بزرگ مدار این دو حدود 50Km است، یعنی کمتر از شعاع این قمرها. شعاع هیل سیاره به فاصلهی بین سیاره و لبهی کرهی تأثیر آن قرار میگیرد. برای مثال مشتری نزدیک به ۳۰۰ برابر سنگینتر از زمین است، در نتیجه شعاع هیل آن ده برابر بیشتر است؛ بنابراین ۱۰ مدار مجزای زمینی در فضایی که مدار مشتری اشغال کرده است جا میشوند. حداقل فاصلهی بین مدار سیارههای مختلف در منظومهای پایدار به اندازهی هر سیاره یا به صورت دقیقتر شعاع هیل (Hill) آن وابسته است. در نتیجه باید این جهات را بسته به نوع عنصر و بر اساس ۴۵ درجه قطب نما بر روی نقشه و پلان خود پیدا کنید و انرژی های آن را به حداقل برسانید.

ممکن است بسیاری از منظومههای سیارهای دارای سیارههای داخلی کوچک باشند که برای ما قابلکشف نیستند؛ در نتیجه بعید به نظر میرسد که منظومه شمسی پرجمعیتترین منظومهی سیارهای در مجاورت کیهانی باشد؛ اما حداقل میتواند نشان دهد که حداکثر هشت سیاره در یک منظومه میتوانند قرار بگیرند. از این رو، این موضوع مورد بررسی و مشاهده بسیار دقیق توسط NASA قرار گرفت، اما نتایج دقیقی به دست نیامد. آنها به این نتیجه رسیدند که میتوان ۴۲ سیاره در ابعاد زمین را روی یک مدار قرار داد. بااینحال گرچه این محاسبات براساس نظریههای ستارهشناسان برای رسیدن به شبیهسازیهای منطقی هستند، توسط پژوهشگرهای بیشتر بررسی نشدهاند و باید به دید شک به آنها نگاه کرد.

بن باهنی، رهبر برنامه علوم و امنیت فضایی LLNL گفت: «این یک گام بزرگ است، زیرا پاندورا در عین اینکه یک ماهواره کوچک است، علم تاثیرگذاری را برای برنامه اخترفیزیک ناسا ارائه خواهد کرد و ما این کار را به نحو احسن، زیر محدودیتهای بودجه بیسابقه برای علم انجام میدهیم. نمونهی این مدار را میتوانیم در منظومه شمسی فعلی هم ببینیم. سیاره معمولاً بهعنوان جرمی سماوی در مدار خورشید تعریف میشود که جرم کافی برای رسیدن به موازنهی هیدرواستاتیک (شکل کروی) را دارد و مجاورت مدار خود را از سنگریزهها پاک کرده است.

دلیل این مسئله هم شکلگیری آنها از ابر بزرگی از غبار بود که در همان جهت به دور خورشید میچرخید. همچنین به عنوان بحران نیمه عمر شناخته می شود، این زمانی است که مردم به طور ناگهانی از چنگال هایی که آنها را از سرنوشت خود برآورده می کنند، رد می کنند. بین این دو، منطقهای وجود دارد که دمای آن معتدلتر است. بر طبق تعریفهای رسمی، یک ستاره کوتوله سرخ، ستارهای کوچک، سرد و سرخرنگ است که در رده M یا K جای میگیرد، و غالباً به ستارهای گفته میشود که جرمی کمتر از نصف جرم خورشید داشته باشد و دمای سطحی آن کمتر از ۳۵۰۰ درجه کلوین باشد.

ایران، جالب است بدانید که براساس این تصویر، غروب خورشید در مریخ تفاوت زیادی با غروب های زمینی و رنگ های گرمی دارد که در این زمان در آسمان رویت می شوند و به جای توناژهای زرد و قرمز شاهد رنگ آبی در آن هستیم. روند داستان­گویی نظامی در «هفت پیکر» و مقایسۀ محتوایی ساختار این اثر با «تاریخ بلعمی» نشان می­دهد که بخش­هایی از روایت نظامی یا برساختۀ خود وی است (نظیر بخش نبرد با اژدها، گنبدهای هفت­گانه و هفت شاهدخت) و یا از منابع دیگر چون کتاب «البدء و التاریخ» مقدسی، «شاهنامۀ» فردوسی و یا ثعالبی و یا آثار دیگر استفاده شده است.

نموداری که حداکثر تعداد سیارههای هماندازه با زمین را در مدار خورشید نشان میدهد. نموداری که تعداد مدارها و سیارههای تروجان را براساس اندازهی سیاره نشان میدهد؛ یک دهم اندازهی زمین (چپ)، سیارههای هماندازه با زمین (مرکز)، سیارههایی که ده برابر بزرگتر از زمین هستند (راست). در نتیجه برای محاسبهی ظرفیت حداکثر سیارههایی که در اطراف خورشید میچرخند، باید به حوزهی تئوری برویم و برخی معیارهای طبیعی را که تعداد سیارهها را محدود میکنند، نادیده بگیریم.

تمام نقاطی که روی یک نصف النهار قرار دارند، در یک زمان خورشید را درآسمان مشاهده می کنند و ساعت یکسانی دارند. پس شما با کار کردن روی خودتان، هرچقدرهم که حرمت نفس پایینی داشته باشید میتوانید آن را تقویت کنید. در اینجا ده سیارۀ بزرگ کشف شده را ه شما معرفی میکنیم. پلوتون نخستین بار وقتی در سال ۱۹۳۰ میلادی توسط کلاید تامباو فضانورد آمریکایی کشف شد، در فهرست سیارات قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید