محصول اصلی آن برنج و کیوی است

بیشتر این تخریبها، در زمان حملات نیروهای عبدالرحمان به بامیان صورت گرفته است؛ اما بعدازآن در جریان سفر نادر خان و همسرش به بامیان، ملکه دستور داد که قسمت سفلی بدن بت کوچک را به توپ ببندند و آن را ویران کنند که کردند، پسازآن در دورهی ظاهر شاه، معابد زیر مجسمه و اطراف آن بهعنوان انبار دولتی مورداستفاده قرار گرفتند که این کار باعث تخریب هرچه بیشتر آثار باستان موجود در آن شد و افراد ساکن در غارها بیرون رانده شدند؛ اما اکنونکه این سطور نگاشته میشود، این مجسمههای عظیمالجثه به دست گروهی متحجر طالبان تخریبشده اند و هر بینندهای که در برابر آن قرار میگیرد، حسرت میخورد و به فکر فرو میرود و از جهالت و تعصب طالبان که چگونه این میراث کهن فرهنگی بشری را از بین بردهاند، میراثی که در وحشیانهترین هجومها راستقامت ایستاده بود و قد خم نکرده بود.

سومین گروه نژادی که در بامیان زندگی میکنند، تاجیکهایند که بیشتر در مناطقی چون سیغان، کهمرد و تعداد کمی در مرکز بامیان حضور دارند. بعداً مؤرخ برجسته و شهیر کشور، مرحوم احمد علی کهزاد و کتاب مشهورش “تاریخ افغانستان” را به یاری طلبیدیم تا مگر ما را به راهی رهنمون بسازد و هدفی را که در پیش داریم به آن نایل شویم. بسیاری از مورخان تاریخ معاصر ایران بر این نکته اتفاق نظر دارند که ناصرالدین شاه قاجار از عظمت و نفوذ حاج ملا علی کنی فوق العاده بیم و ملا حظه داشت. متأسفانه این آثار در طول تاریخ از ناحیهی انسانهای افراطی و تندرو آسیبدیدهاند؛ اما صورت بت بزرگ، نیز مانند بت کوچک تخریبشده است و چیزی از آن باقی نمانده است.

طاقهای دو بت بزرگ ۴۰۰ متر از یکدیگر فاصلهدارند، در این فاصله سه طاق دیگر در دیوار سنگی ساختهشده بود که در آنها سه بت دیگر قرارگرفته بودند، این سه بت که بهصورت نشسته تراشیده شده بودند. فوران کوه آتشفشان در کاستاریکا به مدت ۳ دقیقه در اوایل وقت دیروز دوشنبه ۲۸ ژوئن با ستونی از دود به ارتفاع بیش از ۲۰۰۰ متر همراه بود. این شهر در زمان ملوک شنسبانیه و بهطور احتمالی توسط ملک فخرالدین ساختهشده بود و بهعنوان مرکز اقتدار مطرح بود. دیوار های این شهر مخروبه از سنگ های تراشیده شده است و آجر نسوز درست شده است، که امروز خرابه های آن موجودند.

که در نزد بزرگ خانواده نگهداری میشود. هرچند منطقه سولیج محل تمرکز سادات یکه ولنگ است؛ اما مناطق دیگری چون نیک مرکز یکه ولنگ، شاه قلندر، قرغان، سریلاق، فیروزبهار، سرقول، دره ی علی، بندامیر، به نام بخش سادات یاد میشود و بیشترین نفوس آنجا را سادات تشکیل میدهند. بعد از این که فریدون بزرگ شد، همرای کاوهی آهنگر که در درهی آهنگران بامیان بود، متحد شد و علیه ضحاک قیام کرد وضحاک را که یک روز کم هزار سال عمر کرده بود، از بین برد. در بین مردم داستان فریدون چنین نقل می شود که وقتی ضحاک می خواست خانوادهی فریدون را از بین ببرد، مادر فریدون وی را در همین غار بزرگ کرد.

همینجا بود که رادانات سیکدار (Radhanath Sikdar)، ریاضیدان جوان هندی و گروهی از به اصطلاح کامپیوترهای انسانی، از مثلثات برای جمعآوری دادهها در کوه استفاده کردند.وقتی سیکدار محاسبهی خود را در سال ۱۸۵۲ تمام کرد، به سرعت به سمت دفتر ناظر مستقر در کوهپایههای هیمالیا دوید و اعلام کرد که «بلندترین کوه جهان را کشف کرده است.»سال ۱۸۵۶، ارتفاع «قلهی ۱۵» را ۸۸۴۰ متر ثبت کردند که خیلی نزدیک به چیزی است که امروزه، کوهنوردان به رسمیت میشناسند. مؤلف کتاب حاضر دامنههای شمالی و جنوبی این رشتهکوه و بسیاری از قلههای آن را با پای پیاده طی کرده و تمام مشاهداتش را در این کتاب به دقت ثبت کرده است.

داستانِ این فیلم به امپراتوریای میپردازد که پادشاه جوان و غیرقابلپیشبینی و دردسرسازی، رهبریاش را برعهده دارد، اما فرماندهی نظامی سرزمین در زمانیکه بهدلیل جراحت، خانهنشین شده، سلاحِ مخفی مناسبی برای نجات کشور بدون اطلاعِ پادشاه دارد: یک سایه؛ یک بدل درست شبیه خودش که میتواند از او برای فریب دادنِ دشمنان و خودِ پادشاه استفاده کند. این شهر در فاصلهی ۳۰ کیلومتری شرق بامیان جایی که راه بامیان و دو آب از هم منشعب میشوند، در ساحه ی بلندی قرار دارد. به گفتهی غبار قدمت این شهر به دورهی بودائی برمیگردد؛ ولی بر اساس دیدگاه دیگر تاریخنگاران شهر ضحاک سابقهی بسیار طولانی دارد.

دو تندیس ۵۳ متری و ۳۵ متری در دامنهی کوه ساختهشدهاند و بر اساس گفته تاریخنگاران و باستان شناسان قدمت طولانی دارند. نظر به تحقیقات باستان شناسی ممکن است مربوط به دوره ی تیموری ها باشد و نظر به گفته ی پرفوسور «ایری سوا» استاد پوهنتون «ریوکیوکو» جاپان این محل باستانی زمانی هم پایتخت باستانی گرگین بوده است. پس پرواز یک هواپیما بر بالای قله اورست مشکل آفرین نیست ولی فرود بر روی قله اورست به هیچ وجه ممکن نیست. هر دو در منطقه چالکبود اشترانکوه (لرستان)، بسیار نزدیک به هم که از فرازشان دریاچه گهر نمای دیگری دارد. زمانی که «هیوان تسنگ» از بامیان دیدار کرده بود، مجسمهها رنگ طلایی داشتهاند و به قول او رنگ طلایی و زیورآلات پربهای آن در تلألؤ بودند و میدرخشیدند.

بااینحال بسیاری از سادات بااینکه در مناطق سنی نشین هستند، مانند سادات درهی غوربند، سادات لوگر و سادات تخار مذهب تشیع خود را حفظ کرده اند. شهردار کوهدشت در ادامه به تزریق اعتبار یک میلیارد و 300 میلیون تومانی به شهرداری اشاره کرد و افزود : با تلاشهای مستمر استاندار محبوب و پرتلاش لرستان جناب آقای دهمرده و همچنین نماینده شهرستان کوهدشت در مجلس شورای اسلامی و فرماندار محترم کوهدشت اعتباری در حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان به شهرداری تزریق شد که توانستیم آن را در قالب 4 پروژه اجرا کنیم.

که محمد سلیمانی و رضا صفایی دارای مقامهای زیادی در این رشته میباشند. طی تحقیقات سال ۲۰۱۱ که اداره جیولوجی امریکا در کشور به سر رسانید، نتیجه بر این شد که افغانستان دارای ۶ ميلیون تن سلفر تثبیت شده و ناتثبیت شده به ارزش ۲۳۴ میلیون دالر می باشد. بااینحال اغلب سادات بامیان دارای نسب نامه اند. سادات هم مانند هزارهها در سراسر افغانستان پراکندهاند و ازنظر مذهب اغلب تابع محیط و محل سکونتشان اند. در نقاطی که اسماعیلیان زندگی میکنند، سادات اسماعیلی مذهب هستند؛ اما سادات هزارستان، شیعه دوازدهامامیاند.

در کتب تاریخی بیان شده است که در نزدیکی بیستون شهری با نام شهر پارتی وجود داشته که قدمت آن به دوران اشکانی باز میگردد. قسمتی از آبادیهای باقیمانده شهر غلغله قرنها بعد از حملهی مغول، در هنگام قیام مردم بامیان از طرف عبدالرحمان خراب شد و بهعنوان پایگاه نظامی مورداستفاده قرار گرفت. بعد از سقوط شنسبانی ها توسط خوارزمشاهیان بین سالهای ۱۰۷-۱۱۱ه.ق بهعنوان مقر فرمانروایی جلالالدین خوارزم شاه مورداستفاده قرار گرفت.

یکی از اقوام ساکن در هزارجات سادات اند، گرچه برادران اقوام دیگر افغانستان بین هزاره و سادات تفکیک قائل نیستند؛ بلکه پیروان مذهب جعفری را هزاره میگویند؛ ولی اگر بخواهیم دقیقتر حرف بزنیم، سادات ازلحاظ نژادی و ساختار چهره و ظاهری با هزارهها فرق دارند. البته، کارشناسان حوزۀ فرهنگی فرارود این نکته را بهخوبی میدانند. خرابه های این شهر در بالای کوهی در ضلع شمالی جاده ی اصلی بامیان-یکه ولنگ قرار دارد.

این شهر قدیمی بر روی تپه مرتفعی که در ۱۷ کیلومتری شرق بامیان واقع است، قرارگرفته است و آبدرهی کالو و درهی بامیان در دامنهی آن به هم میپیوندند. سلامآنچه که مشهوربه غاربیدک است درمیان دشت ویا تپه ماهورهای کوچکی در مسیر پسته به سمت ارکان ودرشرق روستای بیدک واقع است .این غار را دردوره ی نوجوانی دیده ام وارزو دارم باردیگرببینم واز زیبائی های تصویر شده درذهنم ازآن دوران لذتی دوباره بیابم.اولین بارمعلم عزیزم مرحوم آل نبی مارا بدانجا بردکه یادش بخیر وروحش شادباد. آزمایش کوه آتشفشان علاوه بر آمونیوم دی کرومات با استفاده از جوش شیرین و سرکه نیز قابل انجام است و می توان به دلیل ایمنی بالاتر آن را در خانه نیز انجام داد.

دیدگاهتان را بنویسید