معرفی ۲۳۷ تن از مشاهیر و مفاخر و رجال آمل – هراز نیوز

قبل از قرن دهم مسیحی راه هرات به هند از زمینداور می گذشت اما بعد ازان کم کم به طرف جنوب امده واز طریق بست عبور میکرددر سال 1885 اعضاء کمیسون سرحدی انگلیس در امتداد دریای هلمندسیاحت کرده وبنا به گفته انها تمام این محوطه بین لندی وقلعه فتح مملو از خرابه های قلاع”قله ها” قرا واثار قنوات گذشته میباشد. 4- هریرود: از کوه بابا در مرکز افغانستان سرچشمه گرفته، از هرات میگذرد و در شمال غربی کشور اندکی از مرز مشترک ایران و افغانستان را تشکیل داده سرانجام در ریگزارهای ترکمنستان فرو میرود. این دریا که برای هرات حایز اهمیت فراوان است به فاصله تقریبآ پنج کیلومتر جنوب ای شهر جریان دارد پل مالان ان مشهورترین وبااهمیت ترین پل ها است.

ایستگاه راه آهن دوشنبه در جنوب خاوری این شهر در خیابان Nazarshoev قرار دارد. خیابانهای دوشنبه بر اساس پیشبینیهای دوران جنگ سرد بسیار عریض ساخته شده است. جغرافیای پزشکی در زمینه پراکندگی تأثیرات عوامل محیطی بر سالمت انسان مطالعه می کند؛ بهعنوان مثال، تشدید آلودگی هوای کالن شهرها و مناطق صنعتی کشور و یا آلودگی هوای استانهای نیمه غربی کشور به وسیله ریزگردها، سالمت جسمی و روحی عده زیادی از هم وطنان را بهخطرانداخته است. علی احمد جلالی در مورد اهمیت استراتیژیکی این دریا در جلد اول کتاب خود “مطالعه تاریخ افغانستان از نگاه عسکری ” چنین مینویسد: (( دریای امو یکی از عوارض طبعی است که اهمیت عسکری ان با شروع تاریخ افغانستان اغاز یافته است .

حوزه دریای هلمند از قدیم برای سوقیات نظامی ومقاصد تجارتی بکار رفته ودر بخش تهیه اب مشروب برای محصولات زراعتی یکی از بزرگترین حوزه های کشور است.اقای جلالی در اثر پربهای خود تحت نام مطالعه تاریخ افعانستان از نگاه عسکری درین مورد مینویسد(( شواهد ویرانه های شهر های باستانی وراه های مختلفی که ازان به استقامت های مختلف عبور میکرد اهمیت سوق الجیشی انرا در قدیم واضیح میساخت. تعریف از خود نباشه(ریا نباشه) همه اهالی خورگو از انسان های فرهیخته و تحصیل کرده ای هستند و کلا اسم خورگو رو که بیاری همه میگن به به!

ازجمله پروژه های مهم اقتصادی کشور میتوان از پروژه گاز جرقدوق ، معدن مس عینک ومعدن ذغال کرکر واشپشته نام برد. پروژه دیگر مهم زراعتی پروژه هلمند وارغنداب است که از نقطه نظر اقتصادی موثر است.این پروژه در سال 1946 توسط کمپنی موریسن امریکایی اغاز گردیدودران بیش از یکصد میلون دالر به مصرف رسید که از جمله سیصد هزار هکتار زمین پیش بینی شده سی هزار هکتار زمین جدید قابل اسکان 1300 فامیل قابل استفاده بدست امد وبقیه شوره زار است. در افغانستان با وجود انکشاف مناسبات سرمایداری هنوز مناسبات فیودالی ونیمه فیودالی موجود است ، در قسمت عمده افغانستان عنعنه جرگه ای نافذ است که در راس ان خان”فیودال” وملک قریه قراردارد که نفوذ انها وابسته به تناسب میزان قدرت اقتصادی وقبیلوی انها است .

خصوصآ افغانستان ،ایران وماورا النهر که قرنها نماینده یکنوع تمدن وفرهنگ بوده آمیزش انها با همدیگر اوصاف ،تربیت وتهذیب انها را تکمیل کرده است. به هر صورت کاوشهای متعدد باستان شناسان داخلی وخارجی بر این مطلب صحه میگذاردکه تمدن وفرهنگی از زمانه های بسیار قدیم درین محدوده وجود داشته وقدامت ان به حدود بیست هزارسال قبل از میلادبرمیگردد ومراحل مختلفی ازتکامل را طی کرده از یک جامع بدوی اشتراکی،طایفوی ومادر شاهی داخل مرحله فلزات گردیده است. تحقیقات در” موهنجودیرو” و” هرپه”در بلوچستان این آخرین حلقه شرقی سرزمین آریایی قدیم نشان داد که پیش از ظهور ویدیها و آریایی ها تمدن بزرگی در این منطقه وجود داشت و این تمدن قدامت بیشتری نسبت به تمدنهای مصر و بین النهرین دارد.

سید حیدر از حسن بن حمزه هاشمی روایت میکند در سال ۷۶۱ از فخرالمحققین اجازه روایت دریافت کرد و به درخواست او رساله رافعه الخلاف را نوشت و برای مدتی به مکاتبه علمی با او پرداخت.یادآور میشویم که آخرین تاریخ تحریر رساله العلوم العالیه یعنی سال (۷۸۷ ه) مربوط میشود در این زمان که سید حیدر شصت و پنج سال بود. سطح زیر کشت زمین در واحه ها و دره ها متمرکز شده است طبق احصاییه سال 1963 اراضی قابل زرع درکشور حدود 14 ملیون هکتار زمین بودکه پنج ملیون و سه صد و ده هزار ان زمین ابی ودوملیون چهار صد ونود هکتار ان للمی است.

دریای مرغاب – دریای پامیر – دریای کوکچه -دریای فرخار- دریای کندوز – دریای خلم -دریای بلخ – دریای بند امیر – دریای پنج شیر – دریای غربی – رود لوره – رود ترناک – دریای ارغنداب – خاش رود-سرخرود – فراه رود -دریای شیرین تکاب – دریای مرغاب – دریای اولنگ و رود گزک. آقای خوش نظر پامیرزاد مینویسد که محققین شوروی ساحات وسیعی از سرزمینهای واخان، اشکاشم، شغنان، روشان، شاخدره، مرغاب، یزگلام را شامل پامیر میدانند، ولی در افغانستان پامیر بیشتر به وادی مرتفع بالایی واخان اطلاق میشود. این مقدار در مناطق شرقی بین250 تا 400 و در مناطق غربی و جنوب غربی بین 100 تا 150 میلی متر است در مناطق مرکزی به علت وجود بلندیها و بارندگی بیشتر، هوا از نواحی دیگر سردتر است، ولی در مناطق جنوبی و غربی به علت کمی بارندگی هوا گرمتر بوده دارای تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای معتدل تر است.

بهر حال چنانچه قبلآ نیز اشاره کردیم در مورد زندگی دوره های قدیم در باختر اثار ومعلومات کافی در اختیار ما نیست ولی پژوهشاتی که در دوره ای مختلف توسط هیت های مختلف از گوشه وکنار این خطه صورت گرفته روشن میگردد که خیلی قبل ازانکه اریایها به این سرزمین سرازیر شوند انسانهای درین منطقه ساکن بودند،مرحوم میر غلام محمد غبار در افغانستان در مسیر تاریخ مینویسد :(( در هر حال از زندگی دوره های قدیم افغانستان هنوز اثار ومعلومات کافی در دست نیست جز انکه از مغاره (قره کمر ـ هیبک) اسلحه سنگ چقماقی وسامان استخوانی مکشوف گردیده که متعلق به مردم دوره عتیق حجر( سنگ قدیم) است،این الات برای ارتزاق انسانها از شکار گوسفند کوهی،اهو واسپ وحشی بکار میرفت )) به همین ترتیب مرحوم استاد عبدالحی حبیبی در کتاب تاریخ مختصر افغانستان نیز به بعد دیگری از این موضوع اشاره نموده مینویسد : (( این سلسله مدنیت مشابه در نال وحاله وان لورلایی بلوچستان ونیز در نادعلی سیستان وبرخی از مواضع جنوبی ایران به نظر میرسد.

همین محدوده جغرافیای برای نخستین بار در حدود سالهای 2500 سال قبل از میلاد از طرف جمیعت بزرگی از انسانان سفید پوست اریایی از سرزمینی که اریانا ویجه نام داشت ودر وادیهای شمال دریای امو واقع بود در حالت کوچیگری ورمه داری زندگی میکرد بعد از افزایش نفوس ویافتن چراگاه ها مورد توجه قرار گرفت وبا عبور از دریای امو به باختر گذشته در دامنه های شمال وجنوبی هندوکش ساکن شدند اما در مورد اینکه قبل ازین درین سرزمین کیها میزستند وایا بین انها واین نوکوچان چه تصادمات وبرخوردهای صورت گرفته اسناد ومدارک تاریخ وجود ندارد این مردم بعد از مدتی به سبب کثرت نفوس از این سرزمین به حبث گذر گاه عبور وبه سمت شرق حرکت نموده از دریای سند گذشته وبه وادیهای وسیع هند شمالی سرازیر شده مدنیت ویدی را بوجود اوردند.

طول هندوکش در حدود ۶۰۰ کیلو متر است که به دو قسمت شرقی و عربی تقسیم میشود ، هندوکش غربی نسبت به هندوکش شرقی کوچکتر است و دره معروف پنجشیر در دامنه جنوب شرقی آن موقعیت دارد. جدیدترین گدازهها در دامنه غربی مخروط قرار گرفته اند و روی همین دامنه است که به طور محلی مخروطهایی از خاکستر وجود دارد. اين گدازه ها به طور متناوب همراه با مواد توفي به شدت دگرسان شده مي باشند. امروزه لاپیس لازولی (Lapis lazuli) نوع افغان (Afghan)یا پرشین (Persian)که دارای رنگ آبی تیره آسمان متمایل به بنفش است (آبی لاجوردی یا آبی کاربنی) و با مقدار کمی ناخالصی از رگه پیریت (Pyrite) همراه باشد بهترین نوع لاجورد طبقه بندی می شود.

«برگه سفر سرتوبنداز پایین» را که از اداره مهاجرت دریافت کردهاید با خود همراه داشته باشید. بلندترین و چشم نوازترین آبشار تنگه به آبشار شیرز شهره است و با غرور و طراوت از بلندای صخره خود را به زمین می کوبد. این کوهستان صخرهای به شکل خطالرأسی است که چندین قله به ارتفاع تقریبی ۱۵۰۰ تا ۱۹۷۰ متر را در خود جای داده و در میان آنها قله «پازنان» بلندترین و به نوعی بام استان بوشهر لقب گرفته است. البته امروزه بسیاری از کوهنوردان سفر خود را از قلههای نزدیک مانند آبشار یخی خومبو در ارتفاقع 20750 پایی آغاز میکنند تا سفر کوتاهتری داشته باشند.

البته امروزه با به کار گیری تقسیم بندی دقیقتری می توان کوهستان ایران را به 8 منطقه جغرافیایی تقسیم بندی نمود. تعداد زیادی از ورودی های آن مسدود شده و تنها دو ورودی باز می باشد. هرکدام از دریا های دیگر کشور است که برعلاوه بخش زراعت برای امور تولید واستحصال انرژی برق ابی میتوان استفاده کرد. از معاونین افغانی در یای امو دریای کوکچه دریای خان اباد ودریای کندز است که دریای کوکچه با داشتن اب صاف ودایمی خود میتواند منبع خوب تولید برق ابی وبند ابگردان برای ابیاری دشتهای وسیع(دشت ابدان ، ابدان میر علم ، دشت حیرتان ودشت ارزنه باشد ، اما دریاهای خان اباد وکندزباوجود استفاده وسیع ازان در بخش زراعتی در مواردی (بند اول ودوم پل خمری وبند برق خان اباد ) برای تولید انرژی برق ابی به منظور موسمی بودن ای ان در موارد دیگر مورد استفاده نیست.

در قسمت حقوقی احکام شریعت مقدم بر قانون است همچنین وسعت اختیارات دوایر قضایی ، پولیسی وادارات دولتی برمواد جامد قوانین مدرن میچرخد، مرد بر زن رجحان دارد و زن از نیم میراث مرد حصه میگیرد در محاکم شهادت دو زن معادل شهادت یکمرد است ، مرد در فسخ نکاح وتعدد زوجات خود مختاربود. دوشنبه بزرگترین شهر و پایتخت کشور تاجیکستان است،شهری نسبتاً مدرن که از یادمانهای تاریخی کهن در آن نشانی نیست.

پایانه مسافربری دوشنبه در مرکز شهر قرار دارد. هشتگرد مرکز شهرستان ساوجبلاغ است و در بخش مرکزی این شهرستان قرار گرفتهاست. ، از مهمترین عوامل پخش و گسترش فقر در مناطق روستایی شهرستان میاندوآب است. پاییناشتوج، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش کوهستان که در استان مازندران واقع شده است. آب و هوا از یک استان به استان دیگر و از یک شهر به شهر دیگر تفاوت دارد. منابع آب زیرزمینی افغانستان نسبتاً غنی است در شهر کابل آب در ژرفای 3-4 متری زمین قرار دارد؛ ولیکن به دلایل فنی، کمتر از آب زیرزمینی استفاده شده و عموماً مردم در اکثر نقاط افغانستان با مشکل کمبودآب (آشامیدنی – کشاورزی) روبرو هستند وتنها ٪۲۲ به آبهای سالم مصرفی دسترسی دارند .

دیدگاهتان را بنویسید