نقد فصل پنجم ریک و مورتی (Rick And Morty)

حتی اکنون که پیوند دقیق به پایان رسیده است، او اورانوس، نگهبان عصر آبادان را کنار می گذارد و خواستار ایجاد یک جهان هستیم که در آن کرامت یک حق جهانی است و نه یک امتیاز، که در آن زندگی در تمام اشکال آن جشن می گیرد، جایی که جنس نیست یک داور از سرنوشت رها شده و قلب بصری با ذهن متمرکز شده و نه وابسته به آن است.

یک تیم پژوهشی به سرپرستی «دانشگاه لستر» (University of Leicester) انگلستان، طی کارزار علمی سه روزه که هفتهی گذشته بهصورت مستقیم برای همهی جهان پخش شد از تلسکوپ فروسرخ ناسا (IRTF) در هاوایی برای بررسی غول یخی عجیب منظومهی شمسی که ۱۹ بار نسبت به زمین از خورشید دورتر است، استفاده کردند. او همچنین اجازه نخواهد داد که حفظ قدرت در دست چند نفر در جهان در آتش بماند. او یک روح جنگجو است و چیزی برای از دست دادن ندارد نیروی بزرگی است که زمان آن فرا رسیده است. هدف ما در این نوشتار، نقد ادعای بسیار قویای است که در بطن نگرهی لاک نهفتهاست و نه چیزی بیش از این.

سرس تنها یکی از خدایان کشاورزی روم است که در فهرست Dii Consentes ، معادل رم با دوازده المپیکی اساطیر یونان ، ذکر شده است. Phaeton (یا Phaëton) سیاره ای فرضی بود که طبق قانون تیتیوس -بود بین مدارهای مریخ و مشتری وجود داشته است ، تخریب آن ظاهراً منجر به تشکیل کمربند سیارک ها (از جمله سیاره کوتوله سرس) شده است. اطراف مدار خود را از وجود اجرام پراکنده ی دیگر پاکسازی کند.(پلوتو در این مورد قانون شکنی کرده است!

Makemake (نام سیاره کوچک 136472 Makemake) یک سیاره کوتوله (و پلوتوئید) و شاید دومین شیء بزرگ کمربند کوئیپر در جمعیت کلاسیک است که قطر آن تقریباً دو سوم قطر پلوتو است. يکی از ويژگيهای شاخص سياره وجود حلقه هايی زيبا و شگفت انگيز برگرد آن است. اما شاید این سوال پیش بیاید که آیا این حداکثر تعداد سیاراتی است که میتوانند به دور خورشید بچرخند یا فضای کافی برای گردش سیارات بیشتری هم وجود دارد؟ از این روی در سالهای اخیر پژوهشهایی در این مورد انجام شده و مقالات ارزشمندی منتشر گشته است؛ امّا اکثر این پژوهشها مبتنی بر دستاوردهای علم روانشناسی است.

با وجود اجرامی مانند اریس که بزرگتر و پرجرم تر از پلوتو بودند ادعای 9 سیاره ای بودن منظومه خورشیدی متزلزل گشته و در مورد سیاره بودن پلوتو شک و شبهه به وجود آمد. جرم پلوتو تنها 07/0 برابر جرم اجرام پراکنده در اطراف مدارش است در حالی که این رقم برای زمین 7/1 میلیون برابر است.با این حساب اجرام زیادی در اطراف مدار پلوتو وجود دارند که به آن نیرو وارد می کنند و تا زمانی که پلوتو آن ها را جذب خود نسازد و به پرجرمی لازم نرسد همچنان یک کوتوله سیاره باقی خواهد ماند.

این قمرها سیب زمینی شکل هستند زیرا جرم کمی برای جاذبه دارند تا به شکل کروی درآیند. در آن قسمتها سيارك هاي فراواني پراكندهاند و آن جا را بايد زبالهدان منظومه شمسي خواند، زیرا بازمانده سيارات به آن جا رانده ميشود. منظومه شمسی از انفجار یک ابرنواختر و فروریزش یک ابر مولکولی چرخان پدید آمد و هویت آن در دوران رنسانس و با مشاهدات افرادی از جمله گالیله دوباره مطرح و شواهد انکارناپذیر آن بر پایهٔ محاسبات او ارائه شد. سرس در منظومه شمسی کجاست؟ اریس بعنوان یک سیاره کوتوله شناخته می شود زیرا جرم آن از پلوتو بیشتر است (اندازه گیری های New Horizons نشان می دهد که قطر پلوتو بزرگتر از اریس است) ، در حالی که Haumea و Makemake بر اساس بزرگی مطلق خود واجد شرایط هستند.

خورشید بیش از ۹۹٫۸ درصد جرم منظومه شمسی را تشکیل میدهد و سرچشمه گرما و نور است. سرس بزرگترین جرم در کمربند سیارک ها است. نظامی با رمزگویی در بزمنامههایش توانسته است قرنها در ادبپارسی به نیکی ماندگار شود. منظومه شمسی دارای هشت سیاره (عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون) و پنج سیاره کوتوله ی تاکنون شناختهشده (سرس، پلوتو، هائومیا، ماکیماکی و اریس) است. مانایی منظومه شمسی به مانایی خورشید وابسته است. حقایق سرس سرس که در کمربند سیارکی بین مدار مریخ و مشتری قرار دارد، نزدیک ترین سیاره کوتوله به خورشید و تنها سیاره ای است که در منظومه شمسی داخلی قرار دارد.

همانطور که سرس به دور خورشید می چرخد، هر 9 ساعت یک چرخش کامل می کند و طول روز آن را به یکی از کوتاه ترین روزها در منظومه شمسی تبدیل می کند. سحر چقدر طول کشید تا به سرس رسیدید؟ آیا در سرس اکسیژن وجود دارد؟ کشف سیاره «کپلر-186f» تایید میکرد که سیارههایی به اندازه زمین در منطقه قابل سکونت از ستارگان غیر از سیستم زمین و خورشید وجود دارند. این منطقه کاملاً طبیعی نیست و براثر دخالت غیرعمدی بشر در طی سالها شکلگرفته است. فاصله ماکیک چقدر است؟

اندازه 1 Ceres چقدر است؟ چقدر طول می کشد تا به سرس برسید؟ یک روز سیاره ناهید ۲۴۳ روز زمین بطول می انجامد، درحالیکه سال ناهیدی (چرخش به دور خورشید) تنها ۲۲۴٫۷ روز زمینی طول می کشد. این است که در نزدیکی خط استوا واقع از سیاره سرخ و گسترش در طول حدود هشت هزار کیلومتر است. زیرا ستارهشناس ایتالیایی گالیلئو گالیله آنها را در سال ۱۶۱۰ به وسیله نخستین تلسکوپ پیدا کرد. عتیقی افزود: سیاره برجیس با قطر ۱۴۳ هزار کیلومتر، دارای ۷۹ قمر تایید شده از جمله اقمار گالیلهای است که برای اولین بار توسط آقای گالیله ایتالیایی از درون تلسکوپ کوچکش مشاهده شد و امروزه به این عنوان مشهور شدهاند و به نامهای “آیو”، “اروپا”، “گانیمد” و “کالیستو” شناخته می شوند.

منظومه شمسی همچنین دارای مناطق خاصی از جمله کمربند سیارکها، کمربند کویپر و دیسک پراکنده است. علاوه بر این اجرام، منظومه شمسی دربرگیرنده اجرام دیگری از جمله ماهها، سیارکها، شهابوارها، شهابها، شهابسنگها و دنبالهدارهاست. 2- از میان سیارات منظومه خورشیدی ، زمین چه موقعیت وویژگی هایی دارد ؟ نسخه از Trivia: صداهای فمینیسم اینجا. چهار سیارهٔ نخست، سیارات درونی یا زمینسان هستند و بیشتر از سنگ ساخته شدهاند و از چهار سیاره بیرونی، مشتری و زحل غول گازی متشکل از هیدروژن و هلیوم بوده و اورانوس و نپتون غولهای یخی هستند. در سال 2005 تیم براون در ورای نپتون جرمی را کشف کردند که اندازه ای برابر یا احتمالاً بیشتر از پلوتو داشت و رسماً با نام 2003 UB313 ثبت شد و بعد ها اریس4 نام گرفت.

در ماموريت فوق محققين و كارشناسان در روی زمين و در دريا به طريق الكترونيكی با يكديگر در ارتباطند. این قمر با قطر ۱۷۵ کیلومتر و با فاصله ۲۱۰۰۰ کیلومتر از ماکیماکی در حرکت است. تعارض ظاهری میان روایاتی که غلظت هر یک از هفت آسمان را مسافتی پانصد ساله دانسته است با روایاتی که هر آسمان بالاتر را بسیار بزرگتر از آسمان پایینتر توصیف نموده است را میتوان به این بیان رفع نمود که مقیاس زمانی در دسته اول با مقیاس مکانی دسته دوم قابل جمع است؛ زیرا هر آسمان ممکن است سرعت سیر ویژه خود را داشته باشد؛ بنابراین وسعت آسمانها به اعتبار زمان مورد نیاز برای طی آن یکسان و به اعتبار وسعت مکانی به صورت تصاعدی است.

اریس به هیچ وجه بدون تردید ما را به ما یادآوری می کند که با هر نفس ما به دنیا می آوریم، آینده اش را شکل می دهیم و سرنوشت آن را می بندیم. و ما نباید فقط به خاطر ایستادن برای تغییر، می توانیم قدرت او را برآورده کنیم و قلب قدرتمند و تعهد شدید خود را نسبت به یک دنیا متولد شده دوباره بدانیم. سیاره ها پس ازشکل گیری، به حاکم گرانشی مدار خود تبدیل می شوند. بشر و ملیخا هم پس از گذراندن چند روز سخت در بیابان در زیر درختی که آبی گوارا در زیر آن جریان داشت به آسودگی میرسند.

سرس ممکن است دارای جو نازک و احتمالاً اقیانوسی از آب در زیر سطح آن باشد. او با این کار حمایت از افراد در رشد شخصی و معنوی آنها ، در دسترس قرار دادن حکمت آسمانی که در غیر این صورت ممکن است برای افراد فاقد تخصص طالع بینی غیرقابل دسترس باشد ، حمایت می کند. این ستاره یک ستاره نوع جی رشته اصلی و عضوی از توده ستارگان نخستین است. ناهيد به نام ستاره سحر يا ستاره شامگاه هم شناخته مي شود زيرا هم به هنگام طلوع و هم غروب خورشيد قابل مشاهده و بسيار درخشان است. به طور کلی ، هسته آنها از هر سیاره زمینی بزرگتر است.

از سوی دیگر، ناسا اخیراً فضا پیمای افق های نو را برای ملاقات و کاوش پلوتو به فضا پرتاب کرده است. دراگنفلای در سال ۲۰۲۶ پرتاب خواهد شد و سال ۲۰۳۴ به زحل میرسد. ماکماک در ژوئیه 2008 توسط اتحادیه بین المللی نجوم (IAU) به عنوان یک سیاره کوتوله شناخته شد. سرس و پلوتون از طریق مشاهده مستقیم به عنوان سیاره های کوتوله شناخته می شوند. هیچ کس نمی تواند بدون حفاظت در سطح زندگی کند ، اما فضانوردان آینده می توانند آب سرس را برای تولید اکسیژن و سوخت موشک استخراج کنند.

گاهی اوقات تصور می شود که سرس مجدداً به عنوان یک سیاره کوتوله طبقه بندی شده است و بنابراین دیگر آن را یک سیارک نمی دانند. اجسامی که اولین تعریف پیشنهادی را داشتند اما دومی نداشتند ، مانند سرس ، در عوض به عنوان سیاره های کوتوله طبقه بندی شدند. توسط ستاره شناس آلمانی ماکس ولف در 19 مارس 1892 در هایدلبرگ کشف شد. بر اساس بررسی های ستاره شناسان، اریس حدود 25% پرجرم تر از پلوتو است. سارا واركاس یک طالع بینی بصری است و علاقه زیادی به استفاده از پیام های سیاره ای در فراز و نشیب های زندگی روزمره دارد.

دیدگاهتان را بنویسید