همه سیارات به ترتیب منظومه شمسی

زنگ زدگی مجموعه واکنش های شیمیایی ست که آهن با اکسیژن و آب می دهد و منجر به ایجاد یک لایه پوششی معمولا به رنگ قرمز بر روی آن می شود. اما معلوم شد که این کاوشگر میتواند کمی دورتر را نیز ببیند، یعنی بخش مادون قرمز نزدیک به طیف نامرئی برای چشم انسان. از قرار معلوم زنجیره ی حوادث زیر، به دنبال حالت اولیه روی داده است:١- پس از ٢٠٠ میلیون سال مولکول های ئیدروژن و هلیوم از قرص خارج و در فضا پراکنده شدند و در نتیجه جرم گاز ها از ١٠ درصد جرم خورشید در آغاز به مقدار ١ر٠درصد کنونی آن کاهش یافت ولی تکانه ی زاویه ای اولیه سحابی تغییر نکرد، به این طریق مقدار بزرگ کنونی این کمیت توضیح داده می شود.٢- در آن ٢٠٠ میلیون سال، در نتیجه ی تفاوت سرعت میان قسمت های مختلف سحابی حجره های تلاطم بوجود آمدند.ماده ی موجود در هر حجره در جهت حرکت عقربه های ساعت حرکت می کرد در حالی که خود حجره در خلاف جهت آن.

کرکگور نیز ایمان را بی­نیاز از شواهد آفاقی می­داند و آن را به امری درونی فرومی­کاهد؛ اما این اراده­گروی آنجا آشکارتر می­شود که او اساساً هویت فرد را بسته­به گزینش آزادانه می­داند؛ یعنی معتقد است هنگامی فرد می­شویم که گزینشی آزاد داشته باشیم. از این مطلب نیز برمی­آید که غزالی، ترس و درد را که گونه­ای احساس­اند ایمان­زا می­داند؛ احساساتی که گاه قوی­تر از استدلال­اند. او اسلام را نه تصدیق، بلکه گردن نهادن و تن دادن، و ترک نافرمانی و ستیزه معنا می­کند (ر.ک: غزالی، بیتا، ج1، ص179).

او نیز مانند اغلب پیشینیان خود، ایمان را از حیث لغوی، معادل تصدیق می­داند و از همان آغاز ابراز می­کند که مکان ویژه این تصدیق، قلب است (غزالی، بیتا، ج1، ص179). اما در دراز مدت، بادها نفش مهمی در ایجاد عوارض سطحی، مانند تلماسه ها دارد. وی در کتاب “اراده معطوف به باور” با تقسیم گزینش­ها از سه جنبه (James, 1897, p.3-4)، گزینش زنده، اضطراری و فوری را دارای چنان اهمیتی معرفی می­کند که حتی اگر برایش شواهد بسنده نداشته باشیم، ارزش پذیرفتن خطر را دارد. تا قبل از سال 2006 پلوتون نیز جزو سیارات منظومه شمسی به حساب می آمدو تعداد سیارات منظومه شمسی نه سیاره بود اما به تر تیبی که در مقاله “چرا پلوتون از لیست سیاره های منظومه شمسی خارج شد” گفتیم درسال 2005 جرم دیگری کشف شد و مدت زمان کوتاهی به عنوان سیاره دهم منظومه شمسی معرفی شد و در این مدت کوتاه تعداد کرات منظومه شمسی ده سیاره شد.

این در حالی است که بنابر دسته­بندی پیشین، برای نمونه، تمایز چندانی میان نظر کسانی همچون کرکگور و شلایرماخر دیده نمی­شود و هردو به­نام ایمان غیر گزارهای معرفی می­شوند. ماه مستقیماً توسط خورشید روشن می شود و شرایط مشاهده متفاوت از نظر چرخه ای باعث فازهای ماه می شود. البته دیدگاه جیمز، اندکی با دیدگاه پاسکال متفاوت است. به­گونه­ای امروزین، غزالی نیز در کتاب “احیاء علوم الدین” ایمان را از دو دیدگاه لغوی و اصطلاحی بررسی می­کند. فارغ از بار ارزشی واژه عوام­پسند، حقیقت ایمان مطلوب غزالی و اغلب معتقدان به تفکیک حوزه عقل و ایمان، همین­گونه است. همه اینها را وقتی با ایمان خود لاک به مسیحیت درنظر بگیریم، به این نتیجه می­رسیم که جایگاه ایمان، یا به­تعبیر دقیق­تر، معیار سنجش ایمان نزد او، عقل است؛ ایمانی درخور اعتنا و اعتماد است که عقل نیز به صحت مفاد آن گواهی دهد (Locke, 1999, p.691).

پلوتون تحت این تعریف قرار نگرفت، بنابراین “وضعیت” جدیدی به آن اختصاص یافت – یک سیاره کوتوله. در حالیکه فرماندهان ماهر را در ارتش خود استخدام می کنید، یک ماشین جنگی عظیم بسازید، استراتژی های درخشان خود را ایجاد و قلمرو خود را به یک امپراطوری شکست ناپذیر تبدیل کنید. 9. قطر نپتون 49493 کیلومتر می باشد. تیتان بزرگترین قمر زحل بوده، با قطر 5150Km ، اندکی کوچکتر از قمر مشتری گانیمد میباشد. عبور سایه قمر از روی سیاره. این قمر دارای سطحی کهن و پر از دهانهی برخوردی است که نشان میدهد خبری از فرآیندهای زمینشناختی در آن نیست؛ اما این قمر دارای یک اقیانوس زیرزمینی است و به دلیل سطح قدیمی آن، هنوز وجود حیات در این اقیانوس قطعی نیست.کالیستو مانند دیگر چهار قمر گالیلهای در سال ۱۶۱۰ میلادی کشف شد.

بعضی از انها برای تنفس به سطح اب میایند در حالی که گونه های دیگر در اعماق تاریک دریا مخفی هستند. دانشمندان تصور میکردند که اگر مشتری دارای حیات باشد، در این بخش بوده و چنین حیاتی در گازها خواهد بود، زیرا در این سطح هیچ بخش جامدی وجود ندارد. این نوع،کهکشانهای ناهمگون یا بیقاعده هیچ شکل یا ساختار سامانمندی ندارند، آنها دارای جرم بیشتری از کهکشانهای دیگر هستند و بیشتر ستارههای موجود در آنها دارای طول عمر کم و درخشان میباشند. این ستاره کوچکتر از خورشید است و جرم آن ۱۲٫۳ درصد جرم خورشید و شعاع آن ۱۴٫۵ درصد شعاع خورشید است.

شلایرماخر با بیان اینکه مخاطب دین و کتب مقدس، نه­فقط باورمندان حقیقی، بلکه همۀ کودکان، زنان، نوکیشان و دعوت­شدگان به دین هستند، در پی آن است که احساس را پررنگ­تر از اندیشیدن و کوشیدن نشان دهد. جیمز می­گوید نمی­توان با اراده، باوری را ایجاد کرد (مثلاً اینکه در جیب ما دو دلار باشد و به­صرف اراده، باور کنیم که صد دلار در جیب داریم) یا یک طرف شرطیه را بی ­هیچ­ گرایشی پذیرفت؛ بلکه به هر حال تمایلی پیشین، متأثر از عواملی همچون ترس، امید، دلبستگی، تقلید و اوضاع پیرامونی طبقه اجتماعی در کار است (Ibid, p.5,8). در عين حال گروههای نجومی نیز با پیوستن به چنین برنامه ای ضمن کمک به آشنایی مردم با قعالیتهای خود و زیباییهای نجوم می توانند از امکانات عمومی ، مانند اطلاع رسانیهای وسیع ، درباره عملکرد خود بهره مند شوند.

«قاطع برهان: یارب این جملة مرکّب، یعنی شش ضرب نتیجة خوب، لغت است یا مصطلح و به هر حال هر چه هست، مفهوم این را چگونه توان دانست که چیست؟ صرفنظر از تاخيرهايي كه معلول اصطكاك و آثار ثانوي ديگر هستند ( و ممكن است به شش ساعت هم برسند) جزر و مد در هر نقطهي زمين ، زماني روي ميدهد كه ماه در نصفالنهار مكان (يا در نيمدايرة متقابل آن) باشد. «شش ضرب نتیجة خوب: کنایه از شش چیز است: اول کنایه از گوهر است.

«شش ضرب نتیجة خوب: گوهر و زر و مشک و شکر و انگبین» (مدار الأفاضل). سوم کنایه از مشک بود. ششم کنایه از اجناس میوه بود» (جهانگیری). اگر میدان مغناطیسی وجود داشته باشد، اندازهگیریها دلالت میکنند که بایستی حداقل 14-10 برابر میدان مغناطیسی زمین باشد، اما این مقدار خیلی ضعیفتر از میدان مغناطیسی است که از یک مدل دیناموی ساده انتظار میرود. 719-720)59. درمقابل، برخی نیز رویکردی برونگرایانه در پیش میگیرند و اعتقاد دارند: از آن جهت که یادگیری کاربرد یک واژه، در افراد مختلف ممکن است دارای پیشینهی متفاوتی باشد، پس «حتی اگر آنان بتوانند اندیشههایشان را بهنحو صحیحی در قالب واژگان بیان کنند -که غالباً نیز فرض بر این است که میتوانند- باز هم محتوای اندیشههایشان تا حدی مبتنی بر شرایط و رویدادهای بیرون از ذهنشان تعیین میشود» (Davidson, 1987, p.

پی می­گیریم. وی مقاله «اخلاق باور» خود را با این داستان آغاز می­کند که مالک یک کشتی مسافربری، به­رغم تردیدش درباره ایمنی کشتی خود، آن را با ایمانی قلبی و دعای خیر، روانه دریا می­کند و البته آن کشتی در دریا غرق می­شود. برای روشن­تر شدن بحث، این دیدگاه را در فلسفه جان لاک پی می­گیریم. البته مسلماً با توجه به رویکرد عقل­گروانه معتزله در برخورد با معتقدات دینی، و نیز متوسل شدن آنان به زورِ شمشیر در رویارویی با مخالفان، رویکرد ایشان تفاوت­هایی با دیدگاه پاسکال، جیمز و ایمان­گروان خواهد داشت و قرائت چهارمی از اراده­گروی خواهد بود.

بنا­بر دیدگاه اخیر، گرچه ایمان از سنخ معرفت عقلانی نیست، عقل و ایمان بر سر مهرند و عقل می­تواند در تحکیم و تقویت ایمان، یاری­رسان و خادم باشد با این همه، بحث ما در این بخش درباره دیدگاهی است که نقش عقل را در ایمان بیش از سایر عوامل می­شمارد. کاربرد اصلی الگوریتم پیشنهادی در زمین شناسی سر چاه نفت، آموزش کانی شناسی و اکتشافات سطحی سازمان فضایی ایالات متحده آمریکا در سیاره مریخ (NASA Mars Explorations) است که تمامی آنها نیازمند جداسازی آنی کانی ها میباشند. بر فرهنگ­نویسی چون برهان، به سبب همین بدخوانی اشعار قدما و ساختن ترکیب­های ساختگی توسط آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید