کوه ها و جنگل های شمال ایران

گفتند باید برویم “اسلام آباد”، رفتیم اسلام آباد نزد “اسلم بیگ” (جانشین وزیر دفاع پاکستان) . طبعاً قرارگاه در مدخل شعب بوده و سپاه قدری جلوتر مستقر شده است آن گونه که پشت سپاه اسلام کوه احد بوده و سمت چپ آنها کوه رمات یا عینین و سپاه اسلام در جنوب کوه احد و غرب کوه رمات و شاید اندکی پایینتر مستقر شده است. در این مقاله با کوه مرتفع و باصلابت اصفهان آشنا شدید و عکس کوه صفه اصفهان در شب را مشاهده کردید. وچون انگیزهء تاراج بیگانه ای موجود باشد، حتی اگر بتوان با فریب چیز بیشتری را اوبه چنگ اورد، دیگر اثری از حس نیت وانصاف در اعمال شان نمی توان دید.

ظا هرا تاراج مسافران ، از نقص قانون ((پشتونولی)) نشاء ت می گیرد. هرکس ، بدون تفاوت می تواند ازاین حق استفاده کند. بدون اینکه تاراجگر مجا زات گردد. نخست اینکه اشاره به همان کوه طور معروف است که در صحراى سینا قرار دارد، و اگر مى بینیم که قرآن در اینجا درخت زیتون را به عنوان درختى که از کوه طور مى روید توصیف کرده به خاطر آن است که عربهاى حجاز هنگامى که از بیابانهاى خشک این منطقه مى گذشتند و به شمال رو مى آوردند نخستین منطقه اى که در آن به درختهاى پر بار زیتون بر خورد مى کردند، منطقه طور در جنوب صحراى سیناء بوده است، مشاهده نقشه جغرافیایى این مطلب را به خوبى روشن مى کند.

اين کوه ها رمز و رازهاي فراوان در خود دارند و شاهد غم ها و شادي هاي مردمان چند ده هزار ساله اين ديار هستند. ۶۹ نشود که ما خود را دچار ستیزه آن بزرگِ برآشفته کنیم؛ او که با هماوردش، هزار گونه سـیزه بکار خواهـد بست؛ او که ده هزار دیدهبان دارد؛ آن توانای فریفته نشونده از همه چیز آگاه. نخستین سؤ الى که در مورد آیه فوق پیش مى آید این است که چرا وعده چهل روز یکجا بیان نشده بلکه نخست مى فرماید سى روز، سپس ده روز به عنوان متمم بر آن مى افزاید در حالى که در آیه ۱۵۱ بقره این چهل روز به صورت واحد، ذکر شده است؟

دینامیت بدون توجه به نکات ایمنى آن و حفظ سنگ لاجورد به صورت گسترده در این معادن به کار مىرود. معلومات ریاست معادن ولایت بدخشان نیز نشان می دهد که در مربوطات ولسوالی های کران و منجان، زیباک (قسمت دره توپخانه)، قسمت یفتل پائین سنگلیچ اشکاشم ولایت بدخشان، نشانه های معدن سلفر وجود دارد؛ اما کمیت آن تا کنون مشخص نشده است. هم چنين کسي که در ولايت دل و صحراي سينه قدم زند چون خواهد که يک قدم از صفات دل و عالم سينه بيرون نهد، قدم وي در مقام دل فرو گيرند،گويند: کجا مي شود؟ بیش از استخاره ، روزه ، نماز ودعا شرط است هنگام استخاره هم شخص باید با وضو باشد.

بر روی این کتیبه، متن وقفنامهای از شخص شیخ علیخان زنگنه به یادگار باقی مانده است. این رسم چنان قوی است که فردی که بیم دارد بزودیگرفتار دشمن شود به خانهء شخص دیگری دخیل میگردد واز او پناه می جوید واوهم ناگزیر می پذیرد. درواقع نه این عادات پسندیده همراه با مهربانی همگانی است ونه هم غیبت یکی دلیل نبودن دیگری است . که همین طور هم شد. افغا نان به نیروی طلسم وتسلط برجن وپری ودیگر خرافات هم باور دارند که پیش از این یاد شد.

سرانجام وقتی دو سپاه از هم جدا شدند، ابوسفیان نزدیک دامنه کوه که مسلمانان در آنجا گرد آمده بودند، آمد و ضمن ستایش بتها، روز احد را نبردی در برابر نبرد بدر دانست. فوران کوه آتشفشانی در جزیره “سنت وینسنت” در کارائیب موجب شد تا حجم سنگینی از خاکستر و دود منطقه را فراگیرد و هزاران نفر را مجبور کرد تا خانه های خود را ترک کنند. بدنه : روزی از روز ها علی تصمیم گرفت تا تمام دارایی اش را بفروشد و به کالا تبدیل کند . اگر این کردارهای متناقض تنها درکشور خودشان از انان سرمی زد، می توانستیم گفت که ناشی از علاقهء طبیعی شان به دارایی وحس افتخار در مهمان نوازی است .

انان بیش از انکه پابند رعایت حقوق باشند ، علاقه مند بخشش و دهش اند؟ در غرب مملکت، قوم اچکزی – که شاخه ای از درانی است – و نورزیان – که در بیابانهای بلوچستان و درمجاورت ایران زندگی می کنند – و بخشی ازتوخی – که شاخه ای ازغلزی است ودر بخشی از کوههای پاروپامیززندگی دارند – عادتا راه مسافران رامی زنند. اما چنان که دانسته ام ، انان درمیهن یا درخارج تا دلیلی برای عدول از اصول خویش نداشته باشند ، در برابربیگانگان ، رفتاری پر از ادب ومردم دوستی دارند ؟ شاید بر پایهء همین دلیل بسیاری از مردم اسیا را در جنبه هایی انسا ندوستی برانگلیسیان هم طبقه شان – که در دیگر صفات حسنه تقدیم دارند – برتر بشماریم .

اصفهان هم خودش دیدنیست، و هم اطرافش. کافی شاپ کوه صفه اصفهان سالهاست رقیب اصلی قهوه خانه های قدیم شده است. بسیار تعجبآور است که با وجود احتمال رخ دادن فاجعههای عظیم، روستاییان همچنان در نزدیکی این کوه به زندگی ادامه میدهند. برای اثبات این فرضیه با ید گفت که افغانان نه سرزمینهای همسایه را تاراج می کنند و نه کسانی را که در بخشی از سرزمینشان زندگی می کنند. ظاهراء در بخشهای از مملکت که حکومت در ادارهء انها ناتوان است ، تاراج رهگذاران امری عادی شمرده میشود ؟

رسم تاراج در نقاط مختلف کشور و در زما نهای مختلف به درجات مختلف بروز می نماید. اما دریک کشور بیگانه که هیچ معیاری در مهمان نوازی ندارند، چه می توان گفت؟ چه سرنوشتی داشته اند؟ در حالی که از دیگر جهات ، رفتار شان پر از لطف ومهربانی است. درواقع در مورد شخصیت انان پیش از هرچیز فهم این نکته دشوار است که رفتار شان با ناشناسان ترکیبی است از دلسوزی وسنگد لی؟ یکی از بارزترین مشخصات افغانان مهمان نوازی است واین صفت یکی از افتخارات ملی انان شده است . شاید حسن نیت وانصاف را نتوان یکجا دریافت ، مگر انکه قانون از انها حمایت کند که دران صورت همان شرایطی که افراد را در عنلشان ازاد می گذاشت انان رابه یاری وتکیه بر همدیگر وامی دارد.

وان گرفتن کتاب به صورت عمودی بالای عطف ان ، وگشودن کتاب بدون انتخاب است. تنظیم امور شهرنشینان و کسانی که در ناحیه ای به صورت دایمی مقیم اند. رود کهمرد از چشمههایی که در حد زیارت چهل تن، بین قریه آجر و درهی جوزری واقع است، سرچشمه میگیرد. یعنی همان افغان که شاید ردای اضافی رهگذری را بستا ند ، به مسافری که برهنه است، ردایی می بخشد. آنگونه که «محمد عظیم عظیمی» در کتاب، «اکوتوریزم در افغانستان» یاد آوری کرده است، مطابق یک اصل بومشناسی هر اندازه پستی و بلندی یا چین و شکستگی منطقهای بیشتر باشد، «تنوع زیستی» یعنی گوناگونی جانوران و گیاهان آن منطقه بیشتر خواهد بود و به همین علت است که گونههای بسیار متنوع جانوری و گیاهی را در کوهها و صخرهها مشاهده میکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید