گام سوم: آشنايی با منظومۀ خورشيدی و سياره ها

اگر زمین در فاصله دورتری از خورشید قرار داشت، ممکن بود سطح زمین مانند مریخ به صورت یک «صحرای منجمد» باشد؛ سطحی خشک و بیحاصل که روی آن آب و حتی دیاکسیدکربن هم اغلب به صورت جامد وجود دارد، اما اگر زمین نزدیکتر از این به خورشید بود، در اینصورت بیشتر شبیه به سیاره زهره بود. اگر علت گرم شدن زمین را فعالیتهای سیاره نیبیرو که هر ۳۶۰۰ سال به زمین نزدیک میشود بدانیم؛ بنابراین جاذبه این سیاره موجب بالا آمدن مواد نیمه جامد درون زمین میشود یعنی همان حالتی که هنگام نزدیک شدن ماه به زمین اتفاق می افتد اما از آن جایی که این سیاره یا ستاره چندین برابر زمین است؛ مسلماً نتایج عظیمتری خواهد داشت.

این هنگام نزدین یا حضیض نام دارد . هر چند ممکن است باور کردنی نباشد، این همان چیزی بود که محققان بنیاد ملی علوم (NSF) هنگام انجام یک نظر سنجی در سال 2012، نزدیک به 500 سال پس از کوپرنیک با نظریه خورشید مرکزیش، کشف کردند. مورتی شرور به نقطهای از کیهان سفر میکند که نهتنها بهلطفِ انیماتورهای سریال شاملِ برخی از خیرهکنندهترین تصاویری که تاکنون در این سریال دیدهایم است (استعارهای از پتانسیلهای دستنخوردهی پیشرویش)، بلکه او قبل از قدم گذاشتن به درونِ پورتالیِ زردرنگ یک نفسِ راحت میکشد: بعد از پنج فصل تماشای عذاب کشیدنِ مورتی زیر دست ریک، نمیتوان آزادی مورتی شرور در دنیایی تهی از سلطهی ریکها را دید و از خوشحالیاش خوشحال نشد.

جانور انرژیِ مُشت و لگدهایی را که میخورد جذب میکند و سپس، ریک از این انرژی، از این قدرت که بهوسیلهی مورد بدرفتاری قرار گرفتنِ جانور مُیسر شده است برای غلبه بر نگهبانانِ رئیسجمهور مورتی استفاده میکند. سازوکار این جانور به این شکل است که آن از ضربه خوردن و صدمه دیدن توسط نگهبانانِ رئیسجمهور مورتی لذت میبَرد. این تعریف دربارهی رابطهی ریکِ خودمان و جانورِ گروتسکی که از آن برای شکست دادنِ نگهبانانِ رئیسجمهور مورتی استفاده میکند هم صدق میکند. واضح است که مورتی شرور همانطور که از اسمش مشخص است، خیلی شرور است. سازمان فضایی آمریکا(ناسا) تصویری از سیاره زحل منتشر کرده است که قمرهای این سیاره را در کنار این سیاره مشخص کرده است.

عطارد سیاره ای است که جو ندارد و اختلاف دمای روز و شب آن سبب ایجاد هوازدگی های فیزیکی شدید می شود.دمای سیاره عطارد در روز حدود ۴۲۷ درجه و شب ها حدود ۱۷۳ درجه زیر صفر می باشد. اخترشناسان از مدتها پیش گمان میکردند که گروهی از مواد یخی موسوم به کمربند کویپر در ماوراء مدار نپتون وجود داشته و گسترشی در حدود ۳۰ تا ۵۵ برابر فاصله زمین تا خورشید دارند، از دهه گذشته قرن بیستم تاکنون بیش از هزار مورد از این اشیاء کشف شده است. تا حالا کوچکترین سیاره فراخورشیدی یافت شده، در مدار تپ اختر (بقایای ستاره ای سوزان) کشف شدهاست مثل پی.

جزئیات مربوط به گیم پلی Frontiers of Pandora در حال حاضر کمی سبک است ، اما ما توانسته ایم کلیپ های بالقوه ای را از تریلر بازی جمع آوری کنیم. در بین گروهی که بر این باورند میتوان گفته های کانت را آن گونه تعبیر کرد که مشکلات فوق از بین بروند، میتوان به جرج آر. از معروفترین مأموریتهای مشتری میتوان به مأموریتهای وویجر و پایونیر و سپس مدارپیمای گالیله اشاره کرد. مشتری یکی از درخشانترین اجرام آسمان شب است، تنها ماه، زهره و گاهی اوقات مریخ درخشانتر از این سیاره هستند. در اوتار، جیک که در ابتدا به دلیل نیاموختن زبان بومیان، یا مطالعه نکردن کتاب دانشمندان تحقیر میشود تنها انسانی است که امکان ورود به منطقه ممنوعه آنها را مییابد.

تنها دلیلی که ریک این جانور را به وجود میآورد این است که برای قدرتمند ساختنِ خالقش کتک بخورد، از کتک خوردنش لذت ببرد و پس از انجام وظیفهاش منفجر شود و به نیستی بازگردد. پس از شکل گیری منظومه، بادهای خورشیدی به حدی قدرتمند بودند که بیشتر عناصر سبکتر مانند هیدروژن و هلیوم را از سیارات درونی دور کرده و سیارات کوچک سنگی را از خود به جای گذاشت. میگویند قطعا امکان ندارد بتوانیم در وضعیتِ خیرِ مطلق زندگی کنیم، اما بخت با ما یار بوده که در وضعیتِ شرِ مطلق زندگی نمیکنیم؛ یا میگویند دموکراسیِ ما عالی نیست، اما بهتر از یک دیکتاتوریِ لعنتی است؛ سرمایهداری ناعادلانه است، اما مانند استالینیسم جنایتبار نیست؛ میگذاریم میلیونها آفریقایی از ایدز بمیرند، اما مانند میلوشویچ بیانیههای ناسیونالیستیِ نژادپرستانه صادر نمیکنیم؛ عراقیها را با هواپیماهای جنگیمان به خاکوخون میکشیم، اما مثل جنایتکاران رواندا گلویشان را با قمه نمیبُریم؛ و از این حرفها».

جلبک­ها برخلاف گیاهان عالی فاقد ساختارهایی مانند ریشه، ساقه و برگ می­باشند و بر اساس رده­بندی­های نوین با توجه به اصول خویشاوندی مولکولی، علی رغم شباهت­های فراوانی که در دارا بودن کلـروفیل و توانایی فتوسنتز با گیاهان دارند؛ در سلسله دیگری تحت عنوان آغازیان طبقه­بندی می­شوند. فاصله این سیاره از خورشید ۱۷۲۸ میلیون کیلومتر است و در مدت ۲۹ سال یکبار بدور خورشید می گردد. مدت گردش ماه به دور زمین تقریباً ۲۸ روز است که دقیقاً برابر با مدت چرخش ماه به دور خودش است، بنابراین همیشه یک طرف ماه رو به زمین قرار دارد. ناهید یا زهره دومین سیاره نزدیک به خورشید بوده و کمی از زمین کوچکتر است، فاصله این سیاره تا خورشید در حدود ۱۰۸٫۱۶ میلیون کیلومتر است.

براساس تخمین دانشمندان بیش از ۷۵۰۰۰۰ سیارک با قطر ۱ کیلومتر و میلیونها سیارک کوچکتر در این کمربند سیارکی وجود دارد. دانشمندان تخمین میزنند که در کمربند کویپر احتمالاً صدها هزار جسم یخی با قطر بیش از ۱۰۰ کیلومتر وجود دارد، همچنین تخمین زده میشود که این کمربند حاوی یک تریلیون دنبالهدار است. در دنیای فیلم، همانندِ ما، تمامیتخواهیِ افراطی و سرمایه به هیچ عنوان مغایرتی با هم ندارند: بازداشتگاهها و کافیشاپهای زنجیرهای درکنار هم به حیاتشان ادامه میدهند. نهتنها مورتی هیچ انتخاب دیگری جز بخشیدن و اُمیدوار ماندن ندارد، بلکه ساختار رابطهی آنها به شکلی است که ریک هرگز دلیلی برای اینکه فردیت، استقلال و انسانیتِ مورتی را به رسمیت بشناسد، ندارد.

اما غریزهی مورتی برای طلب بخشش از ریک که بهطور ژنتیکی در وجودشان کاشته شده است به این معنی است که او ذلت و تحقیرِ بیشتری را برای منتکشی از ریک متحمل میشود. علاوهبر این، از آنجایی که مورتیها با تقویتِ بخشندگی و سرسپردگیشان تولید، بارآورده و تربیت میشوند (اپیزود هفتمِ فصل سوم و سکانسی را که مورتیهای بیسرپرست در کلاس درس برای بدل شدن به یک مورتیِ مطیع آموزش میبینند را به خاطر بیاورید)، در نتیجه خودِ قربانیان هم ناخواسته در مستحکمسازی این سیستم و نیرو بخشیدن به آن نقش دارند.

اما نابودیِ منحنی متناهی مرکزی در پایانِ فصل پنجم نقش همان «امر نو»یی را ایفا میکند که با برپایی یک نظامِ جدید نویددهندهی خارج شدن سریال از وضعیتِ استاتیکِ فعلیاش و قدم گذاشتن در دنیای باطراوتِ جدیدی است که در آن ریک (و در پی آن خودِ سریال) چارهی دیگری جز رشد کردن ندارد. فِردریک جیمسون، نویسندهی آمریکایی، یک جمله معروف دربارهی جاودانگیِ کاپیتالیسم دارد که میگوید: «تصورِ پایانِ دنیا آسانتر از پایانِ کاپیتالیسم است». مارک فیشر، نویسندهی آمریکایی، این مسئله را بهعنوانِ «واقعگرایی سرمایهدارانه» توصیف میکند.

با این وجود، به نظر میرسد که سریال از مأموریتِ مورتی شرور برای جستجوی واقعیتی خارج از چرخهی سوءاستفادهگرایانهی سیتادل حمایت میکند و آن را بهعنوانِ یک هدفِ ارزشمند به تصویر میکشد. مورتی شرور قدرت لازم برای شکستنِ این چرخه را ازطریقِ بهرهبرداری از همان سیستمِ غیرانسانی که قدرتِ ریکها را تأمین میکند، بهدست میآورد. بدیو معتقد است که «ما در تناقص زندگی میکنیم» و ادامه میدهد: «کاپیتالیستها وضعِ بیرحمانهی کنونی را که عمیقا غیرانسانی است (و در آن تمامِ هستی فقط براساس پول ارزشیابی میشود)، همچون وضعیتِ ایدهآل تصویر میکنند. در حال حاضر مشتری کجاست؟ تا به حال اسم منظومهی شمسی را شنیدهاید؟

پوسته زمین توسط فورانهای آتشفشانی در کف اقیانوسها نوسازی شده و دائما بر اثر زمین لرزهها وحرکتهای قارهای در حال تغییر و تحول است. با روش لرزش نور ستارگان ، نخستین سیاره در سال 1995 میلادی یافت شد . پلوتو قبلاً به عنوان بیرونیترین و کوچکترین سیاره منظومهٔ شمسی در نظر گرفته میشد اما با کشف اریس و تجدید نظر در تعریف سیاره، این جسم فرانپتونی به عنوان سیاره کوتوله طبقه بندی شد. این ویرایش در سال ۲۰۰۶ وضعیت پلوتو را از سیاره به سیاره کوتوله تغییر داد.

عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل در دوران باستان کشف شده بودند و با اختراع تلسکوپ کمربند کویپر، اورانوس، نپتون، پلوتو و بسیاری از قمرهای موجود در سامانه به این لیست افزوده شدند. دانشمندان تخمین میزنند که سیاره ۹، ۱۰ برابر زمین و ۵۰۰۰ برابر پلوتو جرم دارد. دانشمندان از دادههای قدیمی سایر رصدها و مدلسازیها استفاده کردند تا چگالی و ترکیبات این سیاره و سیارات همسایه آن را بیابند. به نظر میرسد ”وجود“ مفهومی کاملاً آشناست، به طوری که استفاده از آن در گزارهها و جملات، امری کاملاً رایج و در ظاهر بدون ابهام و مشکل است.

این بدان معناست که خورشید در غرب طلوع می کند و در شرق غروب می کند . بعد از آن آمریکاییها در سال 1971 میلادی توانستند «مارینر9» را بسازند تا بتواند در مدار مریخ باقی بماند و عکس و اطلاعات بیشتری از سیاره چهارم منظومه شمسی مخابره کند. برای شش دهه، پلوتون منحصر به فرد و متفاوت از سیارات دیگر در لبه بیرونی منظومه سیاره ای بود. اتمسفر آن قوی تر از زمین است و سیاره ای بسیار گرم به حساب می آید (دمای آن بالای 500 درجه سانتیگراد است).

0 دیدگاه دربارهٔ «گام سوم: آشنايی با منظومۀ خورشيدی و سياره ها;

دیدگاهتان را بنویسید