10 سیاره ای که دقیقاً مثل زمین کشف شده اند

زمین سیارهای است منحصر بفرد ، دارای آب مایع و جوی که قسمت اعظم آن از نیتروژن و اکسیژن تشکیل شده که تداومحیات را ممکن میسازند. در نهایت این تودههای روبهرشد به اندازهی نزدیک به ۱۰ برابر جرم زمین میرسند؛ بهطوریکه میتوانند از نظر گرانشی گازهای بیشتری را از قرص اطراف جذب کنند. از نظر جرمی، نزدیک به ۷۱ درصد خورشید از هیدروژن و ۲۱ درصد آن از هلیوم تشکیل شده است همچنین ردهایی از عناصر دیگر در آن دیده میشود. وقتی غول گازی تمام مادهی دردسترس خود را جذب کرد رشد آن متوقف میشود.

این ادامه داستان همان شخصیتهاست، اما چه اتفاقی میافتد وقتی این جنگجویان که مایل به فدا کردن جان خود هستند و در پشت توراکها از صخرهها میپرند، بزرگ شوند و فرزندانی در اختیار داشته باشند؟ فضاپیمای «جونو»ی (Juno) ناسا وقتی به دور مشتری می گشت به این توفان خیلی نزدیک شد و تصاویر با وضوح بسیار زیاد از مشتری و توفانش گرفت. فضاپیمای وویجر 1 در سال 1979 اولین تصویر از نزدیک را از این لکه گرفت.

از دیدگاه گیمپلی شاید عدهای این ویژگی را دوست نداشته باشند، ولی با شناختی که از شخصیت و داستان کلپترپ در نسخه دوم به دست آوردهایم و اینکه رباتی بود که دائما دچار باگ و گلیچ میشد، نمیتوان منکر قدرت ویژه او شد. آن چه که گفته شد به یک داستانی علمی تخیلی می ماند اما چنین آشوب جوی ای واقعاً بر روی سیاره مشتری وجود دارد. تو الان واسه من یک پسر بچهای مثل صد هزار پسر بچهی دیگر.

این ستاره با شعاع میانگین نزدیک به ۵۹ هزار کیلومتر تنها اندکی بزرگتر از سیاره زحل است. از طرفی مشتری چگالی اندکی دارد که به ۱٫۳۳ گرم بر سانتیمتر مکعب میرسد. اگر این ستاره هم اندکی سبکتر بود قادر نبود فرایند گداخت هیدروژنی را انجام دهد؛ اما اگر منظومهی شمسی ساختار متفاوتی داشت آیا ممکن بود سیاره مشتری هم به شکل یک ستاره بدرخشد؟ پاسخ به پرسش فوق ساده است: مشتری از جرم کافی برای پشتیبانی از فرایند گداخت هیدروژنی به هلیوم برخوردار نیست. در این تصاویر برای نخستین بار شکلگیری یک ابر طوفان در سیاره مشتری ثبت شده است، سیارهای که بیش از ۶۵۳ میلیون کیلومتر با زمین فاصله دارد.

حالا هم اندازه این لکه به اندازه عرض 1.3 زمین است و در حال کوچک تر شدن است. در این مقاله به این سؤال پاسخ میدهیم. به معنای واقعی کلمه ستاره مقاله امروز خورشید است. به عقیدهی ستارهشناسها، برای غولهای گازی مثل مشتری این فرایند که تجمع سنگریزه نامیده میشود، با تودههای کوچکی از سنگهای یخی و غبار در قرص آغاز میشود. ازآنجاکه گداخت دوتریومی در جرم، دما و فشار کمتر رخ میدهد، یکی از گامهای رسیدن به گداخت هیدروژنی برای ستارههایی است که فرایند برافزایشی آنها ادامه دارد و جرم اطراف خود را جذب میکنند؛ اما برخی اجرام هرگز به جرم لازم برای گداخت هیدروژنی نمیرسند.

فرایند تجمع هسته برای غولهای گازی مثل مشتری نیاز به زمان زیادی دارد. مشتری شاید ستاره نباشد اما تأثیر زیادی بر منظومهی شمسی دارد. جرم این غول گازی ۲٫۵ برابر جرم کل دیگر سیارههای منظومهی شمسی است. این طوفان در کل منظومه شمسی منحصربهفرد است. مریخ ، سیاره سرخ فام منظومه شمسی، نصف زمین قطر دارد و مساحت سطح آن برابر با مساحت خشکی های روی زمین است. درحالیکه چگالی زمین نزدیک به ۵٫۵۱ گرم بر سانتیمتر مکعب است که چهار برابر بیشتر از چگالی مشتری است. در پایان داستان بهرام گور نیز بهرام هفت کاخ خود را به هفت موبد میسپارد تا در آنجا آتشگاه برقرار کنند» (حسینی، 1391 :103).

بدینترتیب این کوتوله سرخ کوچکترین ستارهی شناختهشده است که گداخت هیدروژنی در هستهی آن انجام میشود؛ فرآیندی که انرژی ستاره برای سوزاندن را تا پایان عمر فراهم میکند. کوچکترین ستارهی شناختهشده از نوع توالی اصلی در کهکشان راه شیری، کوتولهای سرخ به نام EBLM J0555-57Ab است که در فاصلهی ۶۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد. کوچکترین ستارهی شناختهشده از سیاره مشتری کوچکتر است. سیاره ناهید، فاقد ماه است و از بسیاری جهات چون اندازه، جرم، گرانش و ترکیبات ساختاری، به زمین شباهت دارد و به همین دلیل به آن لقب خواهر زمین را دادهاند.

درنتیجه سیاره مشتری در گروه ستارههای ناکام قرار نمیگیرد؛ اما با تفکر دربارهی علت این مسئله میتوان به درک بهتری از چگونگی عملکرد کیهان رسید. به نظر می رسد که این لکه حدود 300 کیلومتر عمق داشته باشد که بسیار عمیق تر از همه اقیانوس های زمین است. این لکه قرمز بزرگ امروزه هم بعد از 300 سال در جو مشتری قرار دارد. در این صورت تعداد قمرهای زحل به 21 قمر تغییر میکند. دمای این سیاره به اندازه ای است که آب می تواند به صورت مایع در آن وجود داشته باشد. به گزارش اول فارس ، آنها می گویند دمای ملایم سطح سیاره بدان معنی است که هرگونه آبی در آن احتمالا در حالت مایع وجود دارد و این موضوع شانس وجود حیات در آن را افزایش می دهد.

هنگامی که ستاره شناسان قرن هجدهمی تلسکوپ هایشان را به سمت مشتری چرخاندند، توجه شان به یک لکه مایل به قرمز چشمگیر بر روی این سیاره غول پیکر جلب شد. ، انقلابی به پا کرد زیرا او توانست با تغییر نگاه­ها به دیدگاه کاتاستروفیزم در­باره خلقت، به سمت عوامل مداوم و فعال فرسایش، انقلابی ایجاد کند. این فضاپیما در سال 2015 پرتاب شد و در سال 2016 شروع به چرخیدن حول مشتری کرد. زمانیکه همجوشی هستهای به اندازه کافی هلیوم ایجاد کرد، همان روند شروع به ایجاد کربن می کند که کمی سنگینتر از هلیوم میباشد. از دهه 1970 و زمانی که فضاپیمای وویجر شروع به کار کرد، اندازه این لکه کوچک و کوچک تر شد و به عرض دو زمین کاهش یافت.

این اجرام به اندازهی کافی سنگین هستند تا از گداخت هستهای پشتیبانی کنند، اما این گداخت از نوع هیدروژن معمولی نیست بلکه از نوع دوتریوم یا هیدروژن سنگین است. دانشمندان با استفاده از ابزارهای تخصصی فضاپیمای جونو توانسته اند عمق این لکه را اندازه گیری کنند. درنتیجه اگر سیاره مشتری از فروپاشی ابری تشکیل میشد میتوانستیم آن را در گروه ستارههای ناکام قرار دهیم؛ اما دادههای کاوشگر جونو ناسا نشان میدهد حداقل زمانی سیاره مشتری دارای هستهای جامد بوده است که با نظریهی شکلگیری تجمع هسته سازگارتر است.

دوتریوم ایزوتوپی از هیدروژن است که به جای تنها یک پروتون دارای یک پروتون و یک نوترون در هسته است. ستاره شناسان معتقدند که تابش خورشید، بسته به شدت باد خورشیدی، باعث می شود مواد شیمیایی داخل لکه، تاریک یا روشن شوند. این مواد شیمیایی در داخل ابرهای لکه قرمز بزرگ نیز یافت می شوند. در داخل این توفان ابرهایی جا گرفته اند که اغلب به کیلومترها بالای ابری که مشتری را احاطه کرده اند صعود می کنند. بر اساس مشاهدات گالیله، استوای زحل نسبت به مدار آن به دور خورشید دارای انحراف ۲۷ درجهای است (مشابه انحراف ۲۳ درجهای زمین).

از ناهید و زمین اغلب به عنوان دو سیاره دوقلو یاد میشود زیرا از نظر اندازه، جرم، چگالی، ترکیب و وزن مشابه هم هستند. ستارهی EBLM J0555-57Ab نزدیک به ۸۵ برابر سنگینتر از مشتری است. در اواخر قرن نوزدهم، تعدادی دیگر از قمرهای کوچکتر مشتری کشف شدند و بر روی آنها اسامی معشوقهها، فتوحات و دختران خدای روم ژوپیتر یا معادل یونانی آن زئوس گذاشته شد. بابلیان فسفروس را ایشتار، پیروئیس را نِرگال (Nergal)؛ اِستیلبون را نابو (Nabu)؛ و فائتون را ماردوک (Marduk) خوانده بودند و به ترتیب عبارت بودند از: ربالنوع عشق، خدای جنگ، خدای خرد و خدای خدایان.

این کلمه به خدایان رومیان باستان و همچنین خدای رعد و برق در یونان باستان اشاره میکند. در واقع این میزان حرارت غیر عادی، عامل اصلی پدیده های زمین شناسی از جمله فعالیتهای آتشفشانی، ایجاد زمین لرزه ها، پیدایش رشته کوه ها( فعالیتهای کوه زایی) و همچنین جابجایی صفحات تکتونیکی می باشد که کره زمین را به یک سیستم دینامیک تبدیل نموده و پیوسته آن را تحت تغییرات گوناگون قرار می دهد. 2- مقصود از نظریههای تقلیلی (Reductive Theories of Modality) موجهات آن است که مفاهیم وجهی در قالب مفاهیم غیر وجهی بیان شود.

اگر ماه و تبادل انرژی چرخشی آن را نداشتیم، هسته زمین از حرکت میایستاد و سپس جامد میشد. زحل نیز بسیار بسیار بزرگتر از زمین است و حداقل 82 قمر در مقابل قمر 1 زمین دارد. همانند مشتری، زحل نیز حداقل ۱۵۰ قمر و قمرک دارد اما تنها ۵۳ تای آنها تا کنون نامگذاری شدهاند. نزدیکترین فاصله آن از خورشید تنها 9/45 میلیون کیلومتر دورترین فاصله آن 7/69 میلیون کیلومتر فاصله دارد. آنها همیشه شکل کروی ندارند و ابعاد آنها می تواند از 500 کیلومتر قطر باشد (بزرگترین ، مانند پالاس بله وستا) و 50 متر (کوچکترین).

از میان این ستارگان میتوان به ستاره کوچک OGLE – TR – 122B اشاره کرد که از نظر ابعاد نصف این سیاره فراخورشیدی غول آسا است؛ اما تراکمی ۵۰ برابر آن دارد. گروه متفاوتی از اجرام وجود دارند که میتوان آنها را در دستهی ستارههای ناکام طبقهبندی کرد. این فضاپیما در ارتفاع پایین و نزدیک به سیاره پرواز می کرد و در ارتفاع 3،400 کیلومتری بالای ابرها قرار می گرفت به همین دلیل جزئیات باور نکردنی ای از لکه قرمز بزرگ به دست داده است. کاسینی از دسامبر سال ۲۰۱۶ تا آوریل سال ۲۰۱۷ از شش ابزار مختلف برای بررسی ابعاد، ساختار و ترکیبات پنج ماه زحل و از جمله پن، دافنیس، اطلس، پاندورا و اپیمتوس بهره گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید