Colour And Analysis Of Its Grounds Of Symbolic Interpretation In Haft Paykar

او در واقع نقش مبدّل را ایفا می کند و محل مبادلة قوای ملکوتی و ناسوتی است. این وصف و مشابهت ضمن آن که حکایت گر نوعی تجربه است که انسان را در موقعیت هستی شناسانهاش تعریف میکند، به ساحتی کیهانی و فرا انسانی در مورد او اشاره می کند. بنابراین عمل «سرخ» مرحلة ازدواج کیمیایی نهایی است که در آن گوگرد جیوه را عقد میکند، خورشید با ماه متّحد میشود، روح به همسری نفس در می آید (ر.ک. شخصیت حکایتی که بانو روایت میکند، سیاهپوش است.

مریخ همچنین دره ژرفی دارد که طول آن ۴۲۰۰ کیلومتر و عمق آن در برخی نواحی ۷ کیلومتر است. یکبار گردش سیاره کوتوله به دور خود حدود 6 روز زمینی طول می کشد. خورشید هر بیست و پنج روز یک بار به دور خودش می چرخد. در این ماموریتها اولین تصویر از دو سیاره که به دور ستارهای شبیه به خورشید میچرخند، ثبت شده است. به همین دلیل رنگ آبی از قداست ویژهای برخوردار است. مردم باستان باور داشتند که به دلیل حملۀ یک گربهسان به ماه او زخمی شده است؛ به همین دلیل بعضی از مناطق باستانی برای جلوگیری از پیشامد بد و دفع نیروی شر، انسانی را قربانی میکردند» (فشارکی، 1394). ملیخا نیز با قربانی شدنش سبب رویش دوبارۀ زندگی بشر و همسرش میشود.

هر چند «یک» به گمان اصحاب این اندیشه، خود عدد نیست؛ ولی اعداد از آن پدید میآیند، به همین دلیل اصل اعداد پنداشته میشود (همدانی، 1385 :25). این سیارات ابعاد مختلفی داشتند و قطر برخی از آنها حتی به ۳هزار کیلومتر نیز می رسید. سطح زحل می تواند طوفان های عظیمی داشته باشد و دارای برخی از سریع ترین بادها در منظومه شمسی با سرعت 1800 کیلومتر در ساعت است. نظامی با رمزگویی در بزمنامههایش توانسته است قرنها در ادبپارسی به نیکی ماندگار شود. و مرد خودپسند آنگاه میگوید که این کلاه را گذاشته ام تا زمانی که مرا تشویق می کنند از سرم بردارم و به آن ها سلام بدهم.

حدود ۱۰۰۰ نفر در این روستا زندگی می کنند. امروزه اقیانوسهای ما که حدود دو سوم سطح زمین را پوشش میدهند بیشترین میزان گرمای سیاره ما را ذخیره کرده و آن را در امتداد جریانهای اطراف کره زمین حمل میکنند. مثلا شکارچیهای ما میان خودشان رسمی دارند و آن این است که پنجشنبهها را با دخترهای ده میروند رقص. منظومۀ هفتپیکر از جمله شاهکارهای اوست که با لایههای پر پیچ وخم توانسته است زندگی رازآلود بهرام گور را به تصویر بکشد. معنای خوشبختی این است که در دنیا کسی هست که بی اعتنا به نتیجه، دوستت دارد. با این توضیح که در قلمرو فرشتگان نیز نه کسی راهنمایی پیامبر را بر عهده دارد و نه یارای هماوردی و همقدمی با حضرت را دارد.

اما نظر متزگر کاملا مخالف با اتحادیه است و فکر میکند تنها پرداختن به ۸ سیاره میتواند دید مردم را از فضا محدود کند. انسان در هفت پیکر در دو چشم انداز محل اقتطاب رنگ است؛ به هنگام معراج پیامبر اکرم (ص) و به هنگام گردش بهرام در هفت گنبد. در این چشم انداز قطب بندی نور که عرصة سیاه و سفید و نمایانگر فاصلهای به همین اندازه متضاد میان وجود انسان – انسانی گرفتار چاه مظلم مادیات و انسان رهایی یافته و در آغوش نور آرمیده و به روشنایی رسیده – است.

محسوس ترین تجلّی این رابطه دیدن نور در منشور است که جلوهای هفتگانه مییابد. تعیّنات نور در عالم امکان به صورت رنگ تجلّی میکند. این نظم برآمده از خواء (chaos) که منجر به پیدایش جهان تجلّی شده که همان «کوسموس» (κόσμος) یونانی است و بنابر اشتقاقش به ایجاد نظم از خواء مربوط میشود. نقطه حرکت ماهان در باغی سرسبز و بازگشت او هم دوباره به همان باغ است. شاید یکی دیگر از نکات قابل توجه در این داستان، توصیف ماهان مصری از نظر زیبایی به حضرت یوسف است که او هم با مصر در پیوند است. به نظر بعضی دانشمندان این روند می تواند با کاشت هاگهای گیاهی در جو سیاره زهره شروع شود.

دانشمندان فکر میکنند که مولکولهای ساده، مانند مونوکسید کربن، به دانههای غبار میچسبند و لایههای یخی را تشکیل میدهند که تحت واکنشهایی قرار میگیرند و مولکولهای پیچیده تری را تشکیل میدهند. در عین حال نر است، ولیکن مانند آن شود که با او بیامیزد، هم شبی است و هم روزی، دلالتش بر بویها و طعمها و لونها با آنانی است که مرکب باشند» (بیرونی، 1362). «از روزهای هفتۀ چهارشنبه از آن عطارد است و ششمین اقلیم است» (همان). او ویژگیهای هفت اختر را نه تنها در اقلیمها گنجانده، بلکه در ظاهر، احوالات، رفتار و صفات مردمان این سرزمینها مؤثر دانسته است.

همچنین رنگ سبز داستان، بهشت و عشق پاک را فرایاد میآورد. هِسپِروس در زبان لاتین به «وِسپِر» و فُسفُروس به «لوسیفِر» ترجمه شد، واژهای شاعرانه كه بعدها برای اشاره به فرشته راندهشده از بهشت بهكار رفت. در نهایت، در 13 مارس 1930م كشف این سیاره اعلام شد اما تا زمان كشف قمر آن به نام “چارون” اطلاع چندانی از پلوتون در دست نبود. در اسطورههای چینی گزارشهای بسیاری دربارۀ درختی به نام سیانها آمده است که در کرانههای دریای خاوری و جزیرههای آن میروید و پارسا مردان، اکسیر جاودانگی را از آن به دست میآورند. یک دهانه آتشفشانی به نام «ساکایاوا» (Sacajawea)، زن بومی آمریکایی که هدایت اکتشاف لوئیس و کلارک را برعهده داشت، نامگذاری شده است.

است. پیک خدایان بوده و فرامین ایشان را حمل میکرده و خدای فصاحت و دبیری و تجارت و یار مسافران و دزدان است و ارواح مردگان را در دوزخ هدایت میکند. دکتر آلن اشترن، دانشمند ارشد ناسا که هدایت پروژه «افق های جدید» به پلوتون را به عهده داشته، در واکنشی شدیداللحن گفته است که این تصمیم مایه شرمساری است. در مهریشت و خورشیدیشت به گونهای ترجیع بندوار از فر و فروغ مهر یاد شده است. در واقع رنگ تبدل آگاهی روحانی به جسمانی – تجسّم نور یا به عبارتی دیگر تجسد روح- است.

پیش درآمد حرکت بهرام از نور سیاه بود. سیاه منسوب به زحل ، قرمز به مرّیخ، سبز به مشتری، آبی به زهره ، زرد به خورشید، سفید به قمر و آن چه متلوّن الوان است به عطارد» (نصر، 1377: 147). میان احکام ستارگان و کیمیا رمزهای زیادی برای تطبیق دادن هست که یکی از آنها «نظام سنتی هفت رنگ» است. در این میان بیشترین پیوند بین سرزمین، شاهدخت و اختر در گنبد سیاه (هند، فورک، کیوان) و گنبد سپید (ایران، درستی، ناهید) دیده میشود و سپس به ترتیب در گنبد سبز (خوارزم، نازپری، ماه)، گنبد صندلی (چین، یغماناز، مشتری)، گنبد پیروزهگون (مغرب، آذریون، عطارد)، گنبد زرد (روم، همای، خورشید) و گنبد سرخ (صقلاب، نسریننوش، مریخ) یافت میشود.

دیدگاهتان را بنویسید